اگر پاکستان نبود
(تاریخ)
داکتر زمان ستانیزی

ریشه‌یابی کلمه افغان از دیدگاه زبان‌شناسی، اسطوره‌شناسی و تاریخ
(تاریخ)
داکتر زمان ستانیزی

تفاوت بین شعار و عمل در بزرگداشت دورهٔ امانیه
(سیاست)
داکتر زمان ستانیزی

تعدد زوجات حرام است
(اعتقادات)
داکتر زمان ستانیزی

تحریم تعدد زوجات
(اعتقادات)
داکتر زمان ستانیزی