خصوصیات پدیده های هنری افغانستان
(هنر)
حامد نوید

اهمیت لاجورد درآثار هنری قدیم جهان و افغانستان
(هنر)
حامد نوید

فروغ ماه
(شعر)
حامد نوید