کوه دیکچه
(حکایت و قصه)
استاد عبدالاحمد جاوید

رستم و سهراب
(حکایت و قصه)
استاد عبدالاحمد جاوید

دریاچه‌های بامیان
(حکایت و قصه)
استاد عبدالاحمد جاوید

شراب‌شاه
(حکایت و قصه)
استاد عبدالاحمد جاوید

دختر امپراطور چین
(حکایت و قصه)
استاد عبدالاحمد جاوید