څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

كشمیر


كشمیر ولایتی‌ست در میان اقلیم چهارم و عرصه آن طولانی از شرق بغرب موازی چهل فرسنک و از جنوب بشمال هشت فرسنک و آنمحروسه محفوظ است بكوههای بلند بی‌مانند حد شمالش بولایت بدخشان و جنوبش بممالك هند خصوصا دهلی و غربش بمنازل و مساكن افغان و شرقیش مساوی صحرای تبت و هیچ بیگانه را بر آن دستی نیست چه معظم طرق آن منحصر است در دو سه راه از آنجمله یكی بجانب بدخشان خراسانست و عبور از آن بغایت دشوار چنانكه نقل احمال و اثقال از آن راه بر پشت الاغ میسر نیست و مردم آنجا كه بآن كار عادت دارند آنها را بر دوش گرفته روز بجائی میرسانند كه بر چهارپای بار نمیتوان كرد و راهیكه به هندوستان میرود چنین است و راه جانب تبت یكمرتبه از این دو راه آسان‌تر است اما گیاه چند روزه راه آنجا زهردار است و در آن دشت هموار كه در میان آن كوهسار واقعست دو هزار قریه معمور است با چشمه‌های خوشگوار و آب و علف بسیار و گویند در آنولایت از كوه و دشت صد هزار موضع و مزرعه دایر است و در میان آن شهریست كه دلغر نامست و نشیمن حكماء آنجاست و چون دجله بغداد بلكه زیاده از آن نهری در میان شهر جاریست و از غرائب آنكه چنان آب بی‌پایان از چشمه‌ای كه آنرا دبیر گویند و در آنولایت واقعست بیرون آید و بر آن آب سی پل از كشتی و زنجیر بسته‌اند و از آنجمله هفت پل در اندرون شهر است و در كوه و دشت آن اصناف درختان میوه‌دار است و چون هوایش مایل بسردیست برفهای عظیم در آنجا میبارد و میوهای گرمسیری چون خرما و نارنج و لیمو و غیره حاصل نمیشود اما از آن نزدیكی بدانجا حمل میكنند و از غایت لطافت آب و هوا در آنجا شكل و شمایل زیبا بسیار میباشد چنانكه گفته‌اند.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

تاریخ نگارستان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us