څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ظهور اسلام در افغانستان و دوره خلفاء


هنوز ربع قرن از طلوع اسلام نگذشته بود، و خلیفهٔ بزرگ حضرت عمر بر مسند خلافت اسلامی مستقر بود،که لشکر جهان گیرو دلاور عرب، شاهنشاه کهن سال ساسانیان پارس را از پای درآورد و یزید گرد سوم آخرین شاه ساسانی بعد از نبرد جلولا (سنه ۱۶هجری) و جنگ نهاوند(سنه ٢۰هجری) بخراسان آمد و از خاقان ماوراء النهر امداد جست. ولی مساعدتی ندید.
خلیفۀ اسلام حضرت عمر، احنف بن قیس را به تعاقب یزد گرد گماشت ، و احنف سر زمین خراسان را بصلح گشاد. در ینوقت مرزبان حصص غربی افغانستان و غور در مرو ماهوی سوری بود، که بقول فردوسی و طبری حکمدار خرسان شمرده میشد . چون حکمدار عرب احنف ، یزدگرد را تعاقب کرد، و او در مرو به ماهوی سوری پنا برد. ماهوی که از تحکیم روابط یزدگرد با حکمداران ماورای آمویه میترسید، یزید گرد را بدست آسیابانی در مرو بکشت (٣۱ه= ۶۵۱ع) و حکمرانی خود را بقول فردوسی تا بلخ و هرات و بخارا وسعت داد ، و سپه سالار لشکر وی کرسیون بخارا بگرفت، و این خانوادۀ سوری مشهورترین دودمان های امرای محلی است.اما احنف ماهوی سوری را نیز از خراسان و مرو به ماورای جیحون عقب راند، و تا اواخر عمرش در چهار فرسنگی مروالرود بر یکحصه خراسان از طرف خلافت حکمداری میکرد ولی دودمان امرای سوری بشکست ماهوی از بین نرفت ، که بعد ازین هم ذکر شان مفصلا می آید.
از ظرف جنوب نیز لشکر فاتح عرب بقول البلاذری تا دروازهای خراسان طبسین (قلعۀ طبسی و قلعۀ کرین) رسیده بودند ، که بسر حد غربی کنونی گر مسیر افغانستان پیوسته اند ، و فرمانده این لشکر «عبدالله بن بدیل خزاعی » بود.
در اواخرعهد فاروقی سال ٢٢-٢٣هجری یکدسته لشکر عرب بقیادت عبدالله بن عاص بعد از فتح کرمان بر سجستان (سیستان) نیر حمله کردند ، مرزبان سیستان در شهر زرنگ (معرب آن زرنج) که مرکز سیستان بود تحصن جست. ولی چون لشکر اسلام تا حدود قندهار و هند (سند) پیش رفت ،

بنابران مرزبان زرنگ صلح کرد ، و زرنگ بدست مسلمانان افتاد ، و لشکریکه از سیستان بسوی شرق پیش رفته بود ، دروادی ارغنداب با لشکر رتبیل سابق الذکر مصاف داد واو را کشت که البلاذری وسعت کشورش را بنام « هیاطله» تا هرات ذکرمیکند (٢۴ه = ۶٣٣ م)
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

علامه عبدالحی حبیبی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us