څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اختر یوسفی ، باڼدیست حفیظ الله امین دروغګو و جنایتکار استقاسم باز
۲۰۲۰/۷/۳۰

اختر یوسفی ، باڼدیست حفیظ الله امین دروغګو و جنایتکار است

لازم نمی دانم هر روز به یک عده بانډیست های حفیظ الله امین لعین این وطنفروشان بی نظیر و قاتلین حرفوی بی حیا ، که در بین جامعه افغان هیچ عزت ندارد داخل مشاجره بیهوده شوم . این دروغګویان با استفاده از ازادی در کشورهای غربی باز جان ګرفته به دروغهای بی حیا و افترات خود در این و ان ویب سایت در این و ان تلویزیون بحیث کارشناسان نظامی و مبصرین بی دانش نشسته چشم بی ابرو خود را بسته به چتیات ګفتن مسلکی شروع نموده، انها تصور میکند که دیګر ملت افغان جنایات و وطنفروشی این بانډیستان و قاتلان حرفوی را فراموش کرده. یک عده این افراد منفور جامعه افغانی امروز بخاطر اینکه جنایات شانرا پنهان سازد و خود را بحیث ملی ګرایان در چشم مردم بزند، به بسیار مهارت کمونستی شان یک عده انها بطرفداری ؟ ظاهرشاه و عده دیګر این مزدوران بطرفداری شهید داودخان میخواهد در بین ملیګرایان صف را ایجاد نماید و بلاخیره بالای جنایات شان را پرده پوشی نماید. امروز اهل خبره از این نیرنګ های انها واقف شده و میشود، این مزدران روسی ( کا جی بی ) بخاطراینکه ګپ و سخن شانرا به کرسی بشاند و یک عده ساده دل را به قبولی دروغهای خود مغز شوی کند. بطرفداری از غازی امان الله خان شخص که بر ضد اشغالګران قد علم نمود بطرف دیګربکشاند. این اسیران بی خرد کمونیزم که روسها را بوطن بخاطر بقا خود اوردند امروز این غلامان حلقه بګوش از غازی ازادمنش افغان انهم بخاطر اهداف غیر مریی خود بطور مکارانه پشتبان و یاد اوری میکند، در حالیکه، در حقیقت اینطور نیست، نمونه های زیاد از این مکاران کمونستان دو اتشه هر یک لطیف پدرام مسول اخبار حقیقت انقلاب ؟ ثور، این خادیست مشهور، و نوکران زرخرید دیګری روسی از قبیل رهنورد زریاب، عزیز اریانفر ، این تیوریسان نوکرمنش ( کا ، جی . بی ) شیادین تاریخ افغان اند. که امروز به الفاظ شیطانی و کمونستی خود بر ضد اعلیحضرت غازی امان الله تبلیعات سو مینماید. من به این بانډیست که نمی خواهم اسم شان را در اینجا ذکر کنم خودش خود را بهتر میشناسد. این بار به این باندیست حفیظ لعین که در منطقه ما زندګی میکند و اکثره افغانها در این منطقه وی را میشناسد میګویم در هر مجلس که شما را ببینم یخن خود را سر شان پاره خواهم نمود . و بعد در پیشګاه مردم افغان حساب تانرا بدست تان خواهم داد. و خود را در یک محکمه امریکایی خود را همراهی شما در یک میز استاده خواهم شد. این شهامت را من نکنم او نکند کی کند. ؟ ، کیها انتقام شهدا خود را از شما بانډیستها بیګیرد. این وطنفروش لعین، حفیظ الله امین را در ویرجینیا تعداد زیاد مردم وی را به تمام صفات جنایتکارانه شان میشاند. من این بار به این بی ادب ، قاتل کاکا خود، قاتل صدها افغان در شینډند ، و در قوا هوایی در وقت اقتدار تره کی و امین لعین ادب خواهم اموخت.
اخترمحمد یوسفی ، این قاتل حرفوی مردم افغانستان به عادت بانډیستی که دارد وقتی یک فرد دروغهای این جنایت کار حرفوی را به شواهد عینی افشا و دروغهای این جنایت پیشه حرفوی را بروح شان بکشد این بی ادب که بی تربیه ګی را از ماحول فامیلی اموخته بجای اینکه از دروغ خود معذرت بخواهد و از دیګران تشکری نماید به بسیار بی تربیه ګی باندیستی که از قاتلین دیګر ګروپ حفیظ الله لعین یاد ګرفته بدون موجب دیګران را به الفاظ همیشګی فامیلی و حزبی خود دیګران را بی ادب خطاب میکند. وقتیکه یک شخص در ماحول بی ادب کلان نشده نباشد به دیګران هیچ وقت کلیمه بی ادب خطاب نمیکند. این جنایتکار قاتل و بانډیست امین اګر واقعآ شرف و عزت ، فهم و درایت میداشت در قدم اول باید کوشش میکرد که نوشته بند را نقد می نمود. لازم بود وی در قدم اول از طریق همین دریچه نظر سنجی افغا ن– جرمن انلاین از محترم انجینر احسان الله مایار و جناب محترم همایون شاه اصفی تحریری پرسان و طلب معلومات میکرد و به انها مینوشت که جنابان، قاسم باز در مورد رد ادعای من که من اینطور و داکتر صاحب سید عبدالله کاظم انطور و قاسم باز اینطور نویشتیم در این مورد نظر شما چیست ؟ ولی این بی ادب ، بانډیست و قاتل حرفوی بدون نزاکتهای اجتماعی و انسانی دیګران را به بی ادب ملزم میسازد، یک عده دوستان از من شکایت دارد و حق بجانب و حق بجانب هم هستند که میفرماید. ( قاسم باز سخت مینویسد.) ! من چطور به این دیده درا ها سخت نه نویسم اګر مخالفین من بمن سخت نه نویسد قاسم باز هیچ وقت به انها سخت نمی نویسد. در پشتو ضرب المثل است که میګوید. ( د بی دین په حساب لا مذهب پوهیږی ).
حالا این خاینین و باندیستان حرفوی و قاتلین صدها هزار افغان، میلیونها مهاجر و دربدر افغان در کشورهای ایران ، پاکستان ، ترکیه، وووو از نور محمد تره کی، خفیظ الله امین لعین، ببرک و نجیب بما قهرمان ملی وطنپرستان حقیقی میسازد. در حالیکه این اینها بودند که رهبران حزب خود را هریک ، تره کی، امین لعین، کارمل، نجیب و خیبر را بنام های اصلی خود یعنی ، نوکران زرخرید، جاسوسان مسلکی، قاتلین مردم، وطنفروشان بی نظیر، میر غضبان، مکاران، عوام فریبان ، حرامزادها وووو ......... یاد کردند، من هم بتاسی از ګفتهای رهبران بی خیرد این بانډیست این قاتلین حرفوی سخنان مشران شان را بروح شان کشیدم و میکشانم.
هدف من در این نوشته تمام اعضای پاکنهاد ، وطندوست حزب خلق و پرچم نیستند من شخصآ در بین این احزاب دوستان خوب و محترمی دارم انها قاتلین نی بلکه فرشته ها هستند. حساب و کتاب من به انهای است که قتل نموده ظلم کرده مردم را بی ګناه ازار و شکنجه کرده و امروز باز به دیده داری از جنایت شان از دروغهای شاخدار شان دفاع می نماید.
من از این بی ادب می پرسم.
ایا داکتر نجیب الله دغلباز نبود؟، ایا نجیب قاتل هزارها افغان نبود؟، ایا داکتر نجیب الله وطنفروش نبود؟ وی همرای قوتهای روسی یکجا داخل افغانستان نشد.؟ ایا داکتر نجیب الله بطور تظاهر و مکارانه نماز را بخاطر اغوا کردن مردم نمی خواند ؟ ایا داکترنجیب یک روز قبل از انتقال قدرت به حکومت موقت قرار را به فرار ترجیح نداد؟ ایا داکتر نجیب به اساس هدایت کا جی بی پروسه انتقال قدرت را عقیم نساخت، ایا داکتر نجیب بدون مشوره حزب وطن ؟ فرار نمیکرد، اګر من بجای وکیل و نبی عظیمی و دوستم می بودم به شرفم قسم که نجیب الله را بخاطر همین بی ننګی اش در همان چوک اریانا که طالبان وی را اویزان ساخت من هم عین کار را در حق شان میکردم، ووو.... ( سر میدهیم و سنګر نی . ) جرت !
در اخیر کلام. من از دشمنان نمی نالم، من از ان عده افغانها مینالم که سنګ وطندوستی به سینه میزند و در مقابل حق و باطل خاموشی را اختیار نموده ، اینست فرجام وطندوستی ما افغانهای وطندوست،
ما زنده جهان زنده . من شخصآ همرای این وطنفروشان تا اخیرین مرمی در سنګر و جبهه مقدس وطن همرایشان می جنګیم شما وطن پرستان غربی ارام بنشینید. این کار کار مردان است. ( هر کس کابل نمی رود. ) در غرب زندګی میکنیم کابل هم نمی رویم ، باز هم محافظه کاری می کنیم، افرین به این وطندوستی ما.
توقع من از شما هموطنان این بود اګر من بخطا رفتم شما من را ملامت سازید و اګر من بخطا نیستم ، شما انهایکه دروغ و جفنګ میګوید به ان اقلآ ګفته میتوانید که دیګر از دروغ ګفتن صرف نظر کن. در غیر ان به مه چی به درد وطن و ملت می خورد.
تو لعنت به انانکه دروغ مینویسد. !!
محمد شریف منصور

از کتابخانۀ:

محمد شریف منصور

نویسنده:

محترم قاسم باز


    منابع :

  • ..


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us