څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پیشنهادهای داکتر نجیب الله اخرین سردمدار حکومت کمونیستی . . .


قاسم باز ۲۰۲۰/۲۷/۷

پیشنهادهای داکتر نجیب الله اخرین سردمدار حکومت کمونستی افغانستان به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه اخیرین شاه افغانستان !

سال ۲۰۰۴ (ع) بود که برادرم داکتر کریم باز که در انوقت ریس عمومی شوراهای ولایتی افغانستان بود به امریکا عرض دیدنم به ویرجینیا امد، در انوقت من با مرحوم سلطان محمود غازی در یک کمپلیس زندګی میکردید، هفته یکی دوبار باهم میدیدم جناب شهزاده احمدشاه جان نیز دو سه تعمیر از ما دورتر زندګی میکرد ، یک از روزها سلطان محمود عازی از امدن برادرم با خبر شده بود برایم ګفت که میخواهم داکتر صاحب را ببینم من برایش ګفتم هیچ مشکل نیست چی وقت میخواهید وی را ببیند هر وقت که وقت داشته باشد در خانه یک شوربا باهم یکجا نوش جان میکنم ، وی تشکری کرد برایم ګفت که قاسم جان خودت خبر داری که من تکلیف دارم هر چیز را خورده نمی توانم اګر روز شنبه ساعت چار بجه دیګر بخانه بیاید یک چای باهم مینوشیم صحبت میکنم. یک روز پیش از ملاقات برادرم به جناب سلطان محمود غازی برادرم در تلیفون همرای انجینر صاحب جناب احسان الله مایار که دوست برادرم نیز است وی موضوع دیدن و روز ملاقات که به غازی صاحب تعین کرده بود در تلیفون برای مایار صاحب ګفت که من روز شنبه وی را میبینم شما هم در بین هر یکی دوهفته همیشه وی را می بینید بهتر خواهد بود باهم یکجا به دیدن غازی صاحب برویم، چرا که هیچ چیزی غازی صاحب از شما پنهان نیست، مایان با هم قرار ګذاشتیم به ساعت معینه یعنی ۳:۴۵ دقیقه در لابی بلدنګ که غازی صاحب زندګی میکند باهم یکجا میشوم غازی صاحب را میببینم ځوب رفتیم همرای غازی صاحب نشستیم چای باهم میخوردیم صحب میکردیم. برادرم در ضمن خوردن چای و صحبت با حضور داشت مایار صاحب از جناب اقای سلطان محمود غازی پرسان کرد و ګفت، که جناب غازی صاحب شما بسیار چانس های طلایی را از دست دادید. وی به غازی صاحب علاوه نمود که داکتر نجیب از حضور اعیحضرت دعوت کرد که به افغانستان بیایید من قدرت را بشما تسلیم میکنم چرا شما در انوقت این کار را نکردید. ؟ جواب غازی صاحب به برادرم این بود که. « داکتر نجیب الله در اول وقتیکه پروګرام مصالحه را اعلان نمود وی یک هیت را به بما ( ایتالیا ) فرستاد. شاه از دیدن ان هیت که در انروز صحتش خوب نبود ان هیت را نه دید ، ان هیت را جنرال عبدالولی بیرون از منزل خود دید.، در انوقت نجیب از ظاهر شاه خواسته بود که وی یعنی ( داکتر نجیب ) حاظر است به شاه سابق نقش ریس شورا ملی پدر وطن را بدهد. ظاهر شاه میتواند در کابل درهر جا که خواسته باشد زندګی کند. سردار جنرال عبدالولی با مشوره به شاه این پشنهاد داکتر نجیب الله را رد نموده . در ضمن وی علاوه نمود، بعد از سپری شدن یک وقت طولانی باز داکتر نجیب یک هیت به سرپرستی داکتر شمس به روم روان کرد این بار داکترنجیب الله به پادشاه پشنهاد نموده بود که به کابل بیایید ما نصف قدرت را برایش میدهم، جناب غازی صاحب علاوه نمود ګفت، ظاهر شاه با مشوره به مایان ( سلطان محمود غازی ) و (جنرال عبدالولی) این پشنهاد را نیز رد نمودیم بخاطر که داکتر نجیب میخواست در تمام جنایت که وی و حزب وی نموده پای ما مردم را دخیل سازد. نصف حکومت معنی برداشتن نصف مسولیت جنایت حزب دیموکراتیک خلق داشت.
وی در ضمن صحبت خود علاوه نمود ګفت ! اعزام هیت سومی و اخیری داکتر نجیب الله چندین ماه قبل از سقوط حکومت وی بود که به روم فرستاد. وی میخواست به این نیرنګ ها پا شاه سابق ظاهرشاه را بکابل بکشاند و ازنام وی در مقابل مجاهدین افغان که علیه حکومت کمونستی وی میجنګیدند سو استفاده نماید .داکتر نجیب در پشنهاد سومی و اخیری خود تذکار نموده بود که، « ما تمام قدرت دولتی و حکومتی را برای شما تفویض میکنیم ولی رهبری حزب دیموکراتیک خلق را ما پیش می بریم. و مصنونیت تمام اعضای حزب دیموکراتیک خلق بدوش حکومت میباشد هیچ مرجع دولتی حق ندارد اعضای حزب وطن و مامورین عالیرتبه سابق را تحت تعقیب عدلی و هر نام مجازات نماید..سلطان محمود غازی به برادرم ګفت که حال شما خود فکر کنید که در اینګونه شرایط لازم بود ما تحت ذعامت داکتر نجیب الله بکابل میرفتیم و قدرت دولتی را از نجیب تسلیم می شدیم،اګر ما در انوقت این کار را میکردیم فرق ما و انها چی میشد. وی علاوه نمود که در انوقت به این کار ما نه مجاهدین رازی بودند، نه سی ای ای میخواست نه روسها مارا تحمل کرده میتوانست وی افزود که نجیب به این کار خود میخواست محبوبیت ظاهرشاه را خدشه دار سازد، ولی ما میفهمیدیم که نجیب به این مکاریها و نیرنګ ها چند روز دیګر میخواهد در قدرت باشد . برادرم به غازی صاحب ګفت که شما چرا در ان وقت این موضوعات را همرای ملت شریک نساختید تا مردم میدانستند که ګپ اصلی در کجا است ، وی فرمود، که دران وقت بما مشکل بود چرا از یکطرف ګفتګو پروسه تفویض قدرت بین حکومت کمونستی کابل ، بینن سیوان و ملل متحد در جریان بود هر ګونه اظهارات ما در انوقت به نقص پروسه انتقال قدرت از حکومت کمونستی کابل به افراذیکه از طرف ملل متحد بخاطر تفړیض قدرت تعین شده بودند در تضاد می افتید. . ! بهر صورت.
نمی دانم در این وقت بخاطر روشن ساختن اذهان مردم چرا جناب انجینر احسان الله مایار صاحب و اقای محترم جناب همایون شاه اصفی در این مورد اظهار نظر نمی کند و چیزی را نمی نویسد.
خوب سر اصل موضوع میایم.
خاین ترین ، مرموز ترین، ادمکشترین ، مکار ترین و دغل باز ترین فرد در حزب دیموکراتیک خلق داکتر نجیب بود، این داکتر نجیب بود که بنام مصالحه ملی ؟ و تفویض قدرت از راه مسالمت امیز پروګرام صلح ملل متحد را عقیم ساخت. این داکتر نجیب الله بود که یکی دو روز پیش از ورود اعضای حکومت موقت بکابل که از طرف ملل متحد بخاطر تفویض حکومت تعین شده بود وی به دستور / ک، جی، بی / ان پروسه صلح را از بین برد. اګر وی پیش از ورود اعضای حکومت موقت از کشور فرار نمیکرد هر چیز بطور عالی و مسالمت امیز انجام می پذیرفت. هرګز ان پروسه به ناکامی نمی انجامید. تمام بدبختی چهل هفت سال ګذاشته بدوش اعضای حزب نام نهاد دیموکراتیک خلق است و خواهد بود. به امید فرا رسیدن روز حساب و کتاب. وسلام.

چا په فریب و خوړه / چا په دوکو وخوړه
چی حیا نه پیزنی / دونیا هغوی وخوړه.
محمد شریف منصور

از کتابخانۀ:

محمد شریف منصور

نویسنده:

محترم قاسم باز
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us