څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

فُضَیل بن سُلَیمان نُمَیرِي بَصرِي


أبوسُلَیمان فُضَیل بن سُلَیمان نُمَیرِي بَصرِي از جمله اتباع تابعین و از محدثین بصره بوده، و طبق گفته مشهور در سال 183 هجری قمری وفات یافته است.(3 ،5، 7، 8 و 10)
موصوف از إبراهیم بن طَهمان هروِي، أسامه بن زید لیثِي، إسماعیل بن إبراهیم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبِي ربیعه مخزومِي قرشِي، بگیر بن مسمار قرشِي، جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علِي بن أبِي طالب معروف به إمام جعفر صادق، حسن بن عبیدالله نَخعِي، حسن بن عمرو تمیمِي، خُثَیم بن عِراک بن مالک غفارِي، داود بن أبِي هند قشیرِي، ربیعه بن عثمان تیمِي، أبِي مالک سعد بن طارق أشجعِي، أبِي حازم سلمه بن دِینار مدنِي معروف به أعرج، صالح بن خَوَّات بن صالح بن خَوَّات بن جُبَیر أنصارِي، عائذ بن ربیعه بن قیس نُمَیرِي، عاصم بن سلیمان أحول، عبدالحمید بن جعفر أنصارِي، عبدالله بن سعید بن أبِي هند فزارِي، عبدالله بن عثمان بن خُثَیم قارِي، عبدالله بن محمد بن عمر قرشِي، عبدالله بن وهب بن زمعه قرشِي، عبدالرحمن بن إسحاق مدنِي، عبدالرحمن بن حُمَید بن عبدالرحمن بن عوف زهرِي، عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز بن مروان قرشِي، عبدالملک بن حسن جارِي الأحول، عبیدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عدوِي، عبیدالله بن محمد بن عمر بن علی بن أبِي طالب هاشمِي، عمر بن سعید بن سُرَیج مدنِي مولای عبدالرحمن بن عوف، عمرو بن أبِي عمرو مولای مُطَلِّب، عویمر بن مالک انصارِي، فائد مولای عبادل، فائد بن کیسان باهلِي، کَثِير بن قاروندا کوفِي، محمد بن زید بن مهاجر بن قُنفُذ قرشِي، محمد بن عثمان بن عبدالرحمن بن سعید بن یَربوع مَخزومِي، محمد بن عَجلان قرشِي، محمد بن مطرف لیثِي، محمد بن أبِي یحیی أسلمِي، مسلم بن یسار سلولِي، مسلم بن أبِي مریم، منصور بن عبدالرحمن حَجَبِي، منصور بن معتمر سلمِي، موسی بن عُقبه قرشِي، یحیی بن محمد بن عبدالرحمن بن أبِي لبیبه أنصارِي، یزید بن أبِي عبید أسلمِي، یونُس بن یحیی بن فَضَاله ظَفَرِي و عده أی دیگری حدیث روایت نموده است. و از وی أحمد بن حاتم بن ماهان سامرِي، أحمد بن عَبدَه ضَبِّي، أبوالأَشعث أحمد بن مِقدام عِجلِي، إسماعیل بن مسعود جَحدَرِي، أیوب بن متوکل مقرئ، بشر بن یوسف بصرِي همسایه عارم، بشر بن معاذ عقدِي، حَبَّان بن هلال، حسن بن قَزعه بن عبید قرشِي، حسین بن محمد ذَارِع، حسین بن محمد بن أیوب سعدِي، حسین بن محمد بن بهرام تمیمِي، حمید بن مسعده سامِي، خلیفه بن خَیَّاط عصفرِي، شیبان بن أبِي شیبه حبطِي، صَلت بن مسعود جَحدَرِي، أبوعاصم ضَحاک بن مَخلَد نبیل، عاصم بن علی بن عاصم واسطِي، أبومُغَلِّس عبدربه بن خالد نُمَیرِي، عبدالرحمن بن حسین صابونِي، عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن صادر مدائنِي، عبدالرحمن بن مبارک عَیشِي، أبوأیوب عبدالرحمن بن متوکل مازنِي بصرِي، عبدالله بن زبیر بن عیسی بن عبیدالله حمیدِي، عبدالله بن مبارک حنظلِي، عبدالله بن محمد بن ناجیه، عبیدالله بن عمر قواریرِي، علی بن مدینِي، عمرو بن حُصَین عقیلِي، عمرو بن علی بن بحر فلاس، عمرو بن مالک راسبِي، فضیل بن حسین بن طلحه جحدرِي، فَیض بن وَثِیق ثقفِي از اولاد عثمان بن أبِي العاص، قَیس بن أبِي حَفص دارمِي، محمد بن أبِي بکر مُقَدَّمِي، محمد بن زیاد زَیادِي، محمد بن سلام جمحِي، محمد بن عبدالله بن بَزِيع بصرِي، محمد بن عقبه شیبانِي، محمد بن منهال عطار، محمد بن موسی جُرَشِي، محمد بن یحیی قطان، مرداس بن محمد أشعرِي، نصر بن علی جَهضَمِي، یحیی بن غَیلان و تعدادی دیگر روایت کرده اند.(1 و 11)
عباس بن محمد دُورِي به نقل از یحیی بن معین می گوید: فضیل بن سلیمان نمیرِي ثقه نیست. أبوعبید آجرِي گفته است: از أباداود راجع به فضیل بن سلیمان نمیرِي پرسیدم، گفت: عبدالرحمن بن مهدی از وی حدیث نمی گفت. أحمد بن شعیب نسائی می گوید: فضیل بن سلیمان قوی نیست. زکریا بن یحیی ساجِي گفته است: فضیل بن سلیمان صدوق بوده، اما در نزد وی احادیثی منکر است. صالح بن محمد جزره گفته است: فضیل بن سلیمان منکرالحدیث است، و احادیثی منکر را از موسی بن عقبه روایت کرده است. عبدالباقی بن قانع بغدادِي او را ضعیف گفته است.(7، 8 و 11)
إمام أبومحمد عبدالرحمن بن أبِي حاتم رازِي در کتاب الجرح والتعدیل می نویسد: از پدرم راجع به أبوسلیمان فضیل بن سلیمان نمیرِي سوال کردم، گفت: او قوی نیست. ابن ابی حاتم می گوید: از ابوزرعه راجع به فضیل بن سلیمان سوال گردید، گفت: موصوف لین الحدیث است.(2)
إمام محمد بن حبان بستی در کتاب تقریب الثقات فُضَیل بن سلیمان را در شمار ثقات آورده، و می نویسد: أبوسُلَیمان فُضَیل بن سلیمان نُمَیرِي از جمله أتباع تابعین و از اهالی بصره بوده، و در سال 186 هجری قمرِي وفات یافته است.(3)
أمام أبوسعد عبدالکریم سمعانِي در کتاب الأنساب آورده است: نُمَیرِي به ضم نون، فتح میم و سکون یاء و در آخر راء نسبت آن به بنی نُمَیر است، و آن نُمَیر بن عامر بن صَعصَعَه می باشد، که تعدادی از مشاهیر منسوب به آن هستند، و از جمله آنها یکی هم أبوسلیمان فُضَیل بن سلیمان نُمَیری از اهالی بصره می باشد، که در سال 186 هجری قمری وفات یافته است.(6)
أبوبکر بن أبِي عاصم به نقل از أبِي مُغَلِّس نُمَیرِي وفات فضیل بن سلیمان نمیرِي را در سال 185 هجرِي قمری گفته است.(1)
شهاب الدین ابن عماد حنبلی در کتاب شذرات الذهب وفات فضیل بن سلیمان نمیری را در سال 180 هجری قمری آورده است.(9)
خلیفه بن خیاط عصفرِي در کتاب طبقات خود می نویسد: أباسلیمان فضیل بن سلیمان نُمَیرِي در سال 183 هجری قمری وفات یافته است.(4)
منابع و مآخذ:
1 – تهذیب الکمال – جلد بیست و سوم – از صفحه 271 الی صفحه 275 – به شماره 4759 – تالیف حافظ جمال الدین مزِي – عربی.
2 – الجرح والتعدیل – جلد هفتم – صفحه 95 و 96 – به شماره 11957/ 413 – تالیف عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی – عربی.
3 – تقریب الثقات – صفحه 977 – به شماره 11283 – تالیف إمام محمد بن حبان بستی – عربی.
4 – طبقات خلیفه بن خیاط – صفحه 225 – طبقه نهم - تالیف خلیفه بن خیاط عصفرِي – عربی.
5 – تاریخ کبیر – جلد هفتم – قسم اول از جزء چهارم - صفحه 123 – به شماره 551 – تالیف إمام محمد بن اسماعیل بخارِي – عربی.
6 – الأنساب – جلد پنجم – صفحه 527 – حرف نون – تالیف امام ابوسعد عبدالکریم سمعانی – عربی.
7 – الکاشف – جلد دوم – صفحه 371 – به شماره 4536 – تالیف امام ابوعبدالله شمس الدین ذهبی – عربی.
8 – تهذیب التهذیب – جلد چهارم – صفحه 481 – به شماره 6391 – تالیف حافظ ابن حجر عسقلانی – عربی.
9 – شذرات الذهب – جلد اول – صفحه 471 – حوادث سال 180 هجری قمری – تالیف امام شهاب الدین ابن عماد حنبلی – عربی.
10 – تیسیرالقاری – جلد پنجم – صفحه 353 – حاشیه معرفة الرجال - تالیف مولانا نورالحق دهلوی – عربی.
11 – سایت موسوعة الحدیث – معلومات عن حیاة الراوِي – عربی.
عبدالکریم غریق

از کتابخانۀ:

عبدالکریم غریق

نویسنده:

عبدالکریم غریق
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us