څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

گدایی و مداحی


گدایی و مداحی

مصطفی عمرزی

در این جا، ادعای تفاخر و فوقیت خیلی عجیب است. بخشی از مدعیات از ادبیات صادر می شود. برخلاف ذات ادب، تخلیقات زیادی به ویژه در حیاط فرهنگ خراسانی- فارسی وجود دارند که اگر در مقولات جامعه شناسی معنی شوند، حال زار مردمان و گذشته گانی را تبیین می کنند که ادب را «بی» کرده بودند. چرا به آن همه بدبخت، دون و بی چاره، افتخار کنیم؟

«گفتیم که شاعر هجاگوی به امید صله مدح می گفت و در صورتی که از ممدوح چیزی حاصل نمی کرد، برمی آشفت و زبان طعن دراز می کرد. عثمان مختاری غزنوی شاعر نیمه اول قرن ششم که بی چاره حتی به صله و بخشش یک خزانه دار دولتی اثیر نام هم امیدوار بود، ولی بعد از مدحش چیزی به دست نیاورد، این خزانه دار را که ظاهراً از یک چشم کور هم بوده، چنین هجو می کند:

شعر خطیر گفتم کور اثیر را

لیکن از او به یک درم احسان نیافتم

آن کور روسپی زن، بی نان و آب باد

کابم بشد به مدح وی، نان نیافتم

اما با این هجو چون دل شاعر یخ نمی کند باز هم می گوید:

ای کور حضیر، ای اثیر خازن

ای دیده و جان تو چون ستاره

گفتند که در مردمی و رادی

هستی ز همه مهتران خیاره

من نیز چنان دیدمت که گفتم

کس برتر ازو نیست جز مناره

سیم تو و کون زن سپهری

خورده است و دیده هزار باره

بامن که ثنا گفتمت و لیکن

ز اندازه ی تو قلتبان گذاره

چندین چه لباس نیاز دوزی

ای کون نیازت پاره پاره

***

کتاب «هنز طنزپردازی»، هرچند برای کسانی که دنبال دید حرفه یی موضوع اند، دنباله ی خوب است، اما برای من، جلد قطورش، مسرتی آورد تا بخشی از شاه بیت های مدعیانی را کشف کنم که وقتی داغ می شوند افتخار کنند، فراموش می کنند حتی بزرگ ترین فرهنگیان گذشته ی شان، بی چاره گانی بوده اند در انتظار خیرات شاه تا توان فطری خویش را تقدیم کسانی کنند که شرح فتوحات آنان، تلخ ترین کارنامه هایی ضد بشری تاریخ می شوند.

«شاعری در مدح خواجه ی بخیل قصده یی بگفت و برو خواند. هیچ صله نداد. یک هفته صبر کرد و اثری ظاهر نشد. قطعه یی تقاضایی بگفت و بگذرانید. خواجه التفات نکرد. بعد از چند روز هجو کرد، خواجه به روی نیارود. شاعر بیامد و به در خانه ی او مربع نشست. خواجه بیرون آمد و او را دید که به فراغت نشسته است. گفت: ای مبرم بی حیا! مدح گفتی، هیچت ندادم. قطعه ی تقاضایی آوردی، پروا نکردم. هجو کردی، خود را با آن نیاوردم. دیگر به چه امید این جا نشسته ای؟ گفت: بدان امید که بمیری و مرثیه ات نیز بگویم. خواجه بخندید و او را صله ی نیکو بخشید.

انوری ابیوردی نیز به صراحت گفته است که اگر ممدوح صله ندهد، او را هجو خواهد کرد:

اگر عطا ندهندم برآرم از پس مدح

به لفظ هجو دمار از سر چنین ممدوح

دشنام، حربه ی بُران شاعر هجاگوی است. انوری «دشنام» را مانند شمشیر داموکلس بالای سر ممدوح در اهتزاز نگه می دارد:

انوری نام هجو می نبرد

کز تواش چشم پُر عطاست هنوز

کیر خر نام می برد اما

می نگوید که در کجاست هنوز

و به راستی هم زمانی که طغرل سلجوقی در دادن صله به او کوتاهی کرد، انوری این پادشاه با هیبت، اما بخیل را هجو کرد و گفت:

میر طغرل بمرد و من گفتم

ملک الموت کار مردان کرد

برهانید مردمان را زو

مرد می کرد و سخت نیکو کرد

قلتبانی که شصت سال بزی ست

یک درم سنگ نان خویش نخورد

انوری امیران بخیل را به صورت عمومی چنین می کوبد:

گر اندک صلتی بخشد امیرت

از او بستان کزو بسیار باشد

عطای او بود چون ختنه کردن

که اندر عمر خود یک بار باشد

خواجوی کرمانی که توقع صله از کسی به نام صدرالدین تمغاجی داشته و به مراد نرسیده است، چنین از وی بد گویی می کند:

صدرالدین یحیای متغاچی که هست

در خری بی مثل و خر طبعی مثل

عالی از وی گشته رایات خطا

نازل از وی گشته آیات ذلل

صورت او معنی فسق و فجور

معنی او کذب و دغل

در نفاق از وی بفگنده تیر

در نحوست گشته هندویش زحل

سبلتش گندیده از بوی دهان

معقدش خندیده بر گند بغل

خویش را صدر اجل داند که باد

جای این صدر اجل صد اجل

گشت سلطانی به سگبانی عوض

شد سلیمانی به شیطانی بدل

(منبع: کتاب هنر طنزپردازی)

در کتاب «هنر طنزپردازی»، مولف کتاب برای وضاحت، نمونه هایی از دنائت کسانی را معرفی می کند که تا حد کفش و کلوش کهنه، یا جنده پاره ی پوشاک، زور زده اند و امروزه وقتی کلیات آنان با ارزش فارسیسم (پشتوانه ی ایرانی)، وارد بازار های دری زبانان می شود، شاید قطع و صحافت متنوع و رنگه باعث شوند از حقیقت سراینده گان و ناظمانی بی خبر بمانیم که شکوه ی آنان، ادبیات نقد فارسی را در گذشته با قواره ای نیز معرفی می کند که وقتی پیروان فارسیسم عوعو (پارس) می کنند، حاصل کار آنان فحاشی و دشنام است.

«هجو تهدید، هجو: وسیله ی ارتزاق شاعر و حربه ای برای اخاذی

هجو به مثابه ی میراثی از شعر عرب به شعر دری راه یافت. شاعران دری زبان نیز اکثریت شان، طبع آزمایی در انواع شعر مانند معما، تشبیب، تغزل، مرثیه، مدایح و هجو را نشانه ی احاطه ی خود در هنر شاعری دانسته، در هر نوع آن می کوشیدند چیره دست باشند.

در قرون گذشته که وسایل اطلاعات جمعی مانند روزنامه ها، مجلات، بنگاه های چاپ کتاب، رادیو ها و تلویزیون ها وجود نداشتند و اکثریت مردم هم از نعمت سواد بی بهره بودند، خریدار سخن شاعران، سلاطین و وزرا و دیگر بزرگان بودند که هم سواد داشتند و هم مرفه می زیستند. امرار معیشت و ارتزاق شاعر بسته به پرداخت های پولی و حمایه ی اقتصادی همین قشر جامعه بود. شاعر برای جلب توجه این بزرگان، مدح شان را پیشه می کرد و ضمن مدحیه ی خود از ایشان چیزی طلب می کرد، اما روشن است که همه ی امرا و وزرا و بزرگان جواد و سخاوتمند نبودند و گاهی از دادن صله و بخشش، باوصف درخواست و چشمداشت آشکار شاعر، طفره می رفتند. در چنین وضعیتی شاعر تنگدست و نا امید، آزرده می شد و زبان به طعن ممدوح می گشود و ممدوح خود را هجو می نمود. داکتر زرینکوب می نویسد: طرز معیشت شاعران نیز که صورت گدارویی و درخواست داشته است، تا اندازه ای سبب نفرت پیروان اصول اخلاق از آن ها بوده است.

انوری ابیوردی (وفات 585 هـ) که شاعری استاد و بسیار قابل اعتناست، شیوه ی ارتزاق شاعر را توضیح کرده، به ممدوح می فهماند که اگر صله اش نرسد، منتظر هجو باشد.

سه رسم بود شاعران طامع را

یکی مدیح و دگر قطعه ی تقاضایی

اگر بداد، سوم شکر و نداد، هجا

از این سه شعر دو گفتم، دگر چه فرمایی

(منبع: کتاب هنر طنزپردازی)

اگر اعتراف کنیم نسل شاعران و ناظمان بزرگ فارسی در حالی پایان می یابد که گذشته ی دور آنان، بیشتر ترکی است و در افغانستان معاصر، خوب ترین ها پشتون هایند، می توان به این نتیجه رسید که آن چه شماری را وامی دارد پارس کنند، ناشی از ضعف هورمونی است؛ چه سلسله ی شاعران و ناظمان مداح، خیراتخور، گدا و مزدور چند شاه زنباره و جانی، به جایی ختم می شود که وقتی پرونده های نقد به اصطلاح اولاده (در واقع رهروان) آنان را بخوانید، بقیه ی فصل هایی اند که ایجاب می کنند با فحشیات، مضحکات، خبیثات و دگر فکری های آنان پیوند شوند. اگر بی مقداری و رکاکت همچنان بازار یابند، اینان باید خوش باشند که وصله پینه ی ابا و اجدا خویش به شمار می روند؛ زیرا جان کلام آنان، نقد رکیک است.

« فتح علی خاصا:

نه جود ترا که مدح عالیت کنم

نه عقل ترا که حرف حالیت کنم

نه ریش ترا که ریشخندت سازم

نه خایه ترا که خایه مالیت کنم

(منبع: کتاب هنر طنزپردازی)

ادبیات نقد، نه فقط در گذشته ی زبان فارسی، بل در زمان حال این پدیده نیز نتوانسته است جای مقوله ی تنقید را در ادب این زبان پُر کند. تنها نیم سده کارنامه ی جریان هایی به اصطلاح ستمی، نشراتی دارند که وقتی تفسیر و تحلیل شوند، ستیزه گران معرف این بی ادبی می شوند.

اگر بررسی تاریخی، قناعت مطلوب را باعث نمی شود تا بپذیریم آنان فرزندان نوکران دربار های عتیقه بوده اند، زیرا غربال فاتحان، جایی نگذاشته است سنگی نیز به درستی در جایش باقی مانده باشد، به یقین می توان گفت نوکران بدون چون و چرای فرهنگ ها و باور هایی استند که هرگز فرصت تفکیک خوب و بد نداده اند. بنابراین، می توانند دودمان آن بی چاره گان و درمانده گانی نیز باشند که از ورای قرن ها، هنوز هم خطوط قلم شان شیون می کنند که آن مقامات شامخ که در تخیل ما، بلند منزل های فردوسی، مولانا و امثالهم ساخته اند، زیرین هایی نیز داشته اند که هیچ تفاوتی از ماتحت گوسپندان، گاوان و کسانی ندارند که در جوش افتخار، از یاد می برند اگر برای ساعاتی نیز از صدور در بیت الخلاء محروم شوند، عقبه ی آنان گندی ست که وقتی در پاسخ فکر مخالف بنویسند، ادبیات آنان با آن مزین می شود.

گدای و مداحی، دو نمونه ی بارز اوصاف فرهنگیان خراسانی- فارسی اند. اوصافی که در واقع هزار سال پس از نهضت شعوبی، خوب ترین میراث تقابل بازمانده گان آنان نیز به شمار می روند. دارنده گان این اوصاف در قرن 21، حامیان بدون چون و چرای ارتجاع، هتاکی و دهن گنده گی شناخته می شوند.

ما درگیر تقابلی استیم که ریشه دارد. ما با افرادی مواجه شده ایم که کم ذاتی و بد ذاتی را به ارث برده اند. به این اساس، ضرورت تنقید، تبیین و رویت داشته های سخیف آنان که حیثیت سند دارند، پیش از طرح موضوعات ملی با آنان، به این قناعت جمعی می رسانند که اصحاب مخالف باید اصلاح شوند. طرح موضوعات کلان ملی با بازمانده گانی که به فرهنگ دنائت (گدایی و مداحی) باور دارند، معقول نیست.

چند نمونه ی دیگر:

انوری:

تو در قواده گی ای سرخ کافر

توانی گر کنی تصنیف و تدریس

اگر آدم و حوا زنده گردند

به مکر و حیلت و دستان و تلبیس

بگردانی دل حوا ز آدم

کنی در ساعتش عاشق به ابلیس

***

کمال الدین اسماعیل:

خواجه گانی که پیش از این بودند

عرض خود داشتند نیک نگاه

زر و سیم جهان همی دادند

تا نگویند شان حدیث تباه

خواجه گانی که اندرین عهدند

با هجاگوی خویش بیگه و گاه

به زبان فصیح می گویند

هرچه می خواهی بگوی و سیم مخواه

***

کمال الدین اسماعیل:

بنده ات بود گرسنه پیرار

پار زن کرد و بچه زاد امسال

لاجرم از نوایب حدثان

تیره دارد چو خال صورت حال

مثل بنده اندرین حالت

این چنین گفته اند در امثال

تنگ بود جای موش در سوراخ

بست جاروب نیز به دنبال

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us