څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

چادری یا زندان سیار....


چادری نوعی از پوشش است که بطور تحمیلی، زنان افغان برای محفوظ ساختن زیبایی های اندام و چهرۀ شان، از نظر هوس انگیز مردانیکه غریزه های نفسانی شان را دراختیار و یا تحت کنترول شان نمی توانند داشته باشند، پنهان میکنند. این نوع پوشش مختص به کشور افغانستان میباشد و در هیچ نقطۀ دیگر جهان از آن استفاده به عمل نمی آید. روپوشی هایی که در ممالک دیگر اسلامی مثل ممالک عربی و یا کشور های ایران و پاکستان مورد استفادۀ زنان قرار میگیرد بنام حجاب یا روپوش مشکی (سیاه)، پوشش های اند که شکل آن از چادری افغانی فرق دارد و پوشش چهره در آن حتمی نمی باشد اما، در کشور ها و ممالک مختلف، قوانین آن نظر به تعصبات فامیلی، قومی و اجتماعی فرق میکند. البته حجاب یا چادر در کلتور و فرهنگ هر کشور و در مذهب اسلام به انواع و اشکال مختلف تعریف گردیده که ما از بحث روی ریشۀ اصلی اینکلمه و یا تعریف آن از نظرات مختلف درین نبشته صرف نظر میکنیم.

چرا چادری یا زندان سیار ؟

اگر بخواهیم از زندان تعریفی داشته باشیم چه خواهد بود. زندان مکانی است که متهمان، گناهکاران و محکومان از نظر فیزیکی یا جسمی، محدود، توقیف و معمولاً از آزادی‌ های شخصی محروم میگردند. زندانها به طور قراردادی، سازمان‌هایی هستند که به منظور اجرای کیفر حبس، به ‌عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حُکم از سوی محکمه صادر میشود، به دلیل ارتکاب جرم بکار می ‌روند.

زندان یک چهار دیواری تنگ و تاریک با یک روزنۀ بسیار کوچک، جهت روشنی و جریان هوا در داخل زندان است که مجرمین و جنایت کاران برای گرفتن پند و یا آموختن درسی از اشتباه و جرم شان برای زمان کوتاه مدت و یا طویل المدت محبوس میگردند و بعضأ هم به حبس ابد. زندانیان مجبورند همه رنگها و زیبایی های دنیا را فقط بشنوند و تخیل بکنند.

در تعریف چادری هم ما چیزی کم از زندان نداریم جز اینکه به جای دیوار های خشتی و سنگی دیوار تکه یی و به جای پنجره یک شبکه کاری چشم پوشک را قرار دهیم. اما یک فرق خوبی که درین زندان به نظر میرسد سیار بودن آن است که زندانیان زیر چادری یا زندان سیار، زیبایی های دنیا را که هشتاد فیصد آن صرف مشاهده و آرزوست و دست رسی برآن تقریبأ نا ممکن است به جای شنیدن از دیگران که در زندان های ثابت صورت می گیرد، میتوانند خود شان با چشم سر ببیند و حسرت ببرند. که درین اواخر این زندان های سیار در مکاتب و صنف های آموزشی هم رائج گردیده است.

چادری یا زندان سیار پوشش عذاب دهندۀ است که زن را علاوه از چشم هوسناک مردان سست عنصر در نگهداشت غریزه های شهوانی شان، از نظر جهانیان به صفت یک انسان هم پوشانیده، پنهان میسازد و هویت یک زن را به نام یک زن و یک انسان نسبت فشار تحمیلی و ظالمانۀ جامعۀ مرد سالار و زن ستیز از وی ربوده، توانایی و قدرت داده شدۀ خداوندی به او را تحت شعاع زورآزمایی و زورگویی قرار داده تحت صفر میرساند و از زن یک خلقت نابود، ناتوان، وابسته به مرد و یک نعش متحرک می سازند که با اتهام بر اساسات و اصول مذهبی و کلتوری معیار آنرا تعیین و تثبیت می کنند، تا مردان بتوانند دروازه های عیاشی و فحشا و خیانت کاری را با این نوع کوبیدن و استفاده از نام مقدس مذهب، در برابر زنها، برای خویش باز داشته باشند. تحمیل پوشش چادری در افغانستان یک نوعِ جدی خشونت علیه زن و آزادی زن بوده، لکۀ زشت و بدنمایی بر جبین انسان و انسانیت است. گناه اینوع خشونت گرفتن نعمت آزادی را از کسی نه خدا، نه مذهب و نه هیچ دین و آئین دیگر می تواند ببخشد با حرمت.

پایان

صالحه واهب واصل

از کتابخانۀ:

صالحه واهب واصل

نویسنده:

صالحه وهاب واصل| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us