څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دوست خوب


دوست خوب
(معرفی حیات الله بخشی)
مصطفی «عمرزی»

حسب معمول را کنار می گذارم و در این فرصت، به آیینه ای می نگرم که در قامت خود (جوانان)، اگر نخبه و آموزش یافته باشند، در سیر تطور و تحول فرهنگ و فرهنگیان افغانستان، به مقامی می رسند که عادت کرده ایم با رعایت بزرگ سالاری، اما از توان آنان، به خوبی بهره نبریم.
حرف از حیات الله بخشی است. او را در سال 1382 شمسی، به جا آوردم. مانند اکثر افغانان جوان و قلم به دست، برای آرزو ها، آرمان ها و آینده می اندیشید و می نوشت. برای تکمیل اختصار این معرفه، باید بنویسم که حیات الله بخشی از ادبیات ملی به پیرامون نگریسته است.
انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان:
انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان، مقامی بود که در نوبت ما، از اثر کسر شان دولت، به انجمن آرای افغانان نرسید. با حکم غیر دولتی بودن سازمان ها و نهاد های اجتماعی، هرچند در زمینه ی بازی های انجویی، اما از پول هایی هزینه نکردند که در شمار بودجه های انکشافی، میلیون ها دالر آن ها، دوباره مسترد شدند.
حیات الله بخشی در دومین دور فعالیت انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان، عضو فعال آن تجمع جوانان افغان بود که می کوشیدند در اجتماعات فرهنگی، رونق فرهنگی بازگردد.
از سال 1382 تا حال، بخشی را می شناسم و در شمار دوستان خوب و صمیمی من باقی مانده است. دومین داستان انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان، بدون سعی و مقام بخشی، معنی ندارد. تا فتوری که بر اثر عمد، اغماض و نبود سرمایه های لازم، انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان را از پا می اندازند، برنامه ها، چاپ کتب، نشریات و نشست های فرهنگی، به این امید ها بسته بودند که اگر طیف جوانان فرهنگی و با سواد، مجال بیشتر می یافتند، حداقل بیان صریحی رسمی می شد تا به نماینده گی از فرهنگ افغانی، از ارزش هایی دفاع کنند که متاسفانه در مثال رسانه ها، از منافع تا هویت ملی، اجازه دادند بسیار سطحی شوند.
تجربه ی بخشی و قلم به دستان افغان از اجتماعات فرهنگی، هرچند به سلسله ی کار دولتی بود (سازمان های زمان حکومت کمونیستی)، اما بر اثر ارج و اهمیتی که به فعالیت های فکری قایل بودند، داشته ها و دارایی های فکری و فرهنگی، دولت را برای تسخیر و تسکین روان و اندیشه ی مردم، توان می داد.
در هرج و مرج کنونی، هنوز اثرات آشکار تلاشی هایی نتیجه می دهند که از تجربیات سازمان های دولتی، نشات یافته بودند. سوگمندانه آنارشیزم نو دولتی با بازگزاری درصد کامل شخصیات، از اولویت هایی تغافل کرد که در قسمت فرهنگ و فرهنگی، غیر قابل بخشش است.
در شمار میلیون ها دالری که حیف و میل شدند و بقیه ای که بر اثر نبود مصرف، مسترد می شدند، مدیریت بخشی از پول ها برای ذهنیت دهی و تفکرسازی، می توانست در پُر کردن خالیگاهی موثر واقع شود که در بیش از 17 سال، فقط بر اثر تلاش شخصی امثال بخشی ها بود که می کوشیدند از طریق تجمع فرهنگی، رونق فرهنگ، مردم را در همباوری و همفکری، کمک کند.
انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان با بخشی ها، عمرزی ها و دیگران، به جایی که می بایست برسد نگذاشتند، اما ماندیم تا به تعمیم این فرهنگ و روشنگری کمک کنیم که در میانه ی تهی دولت، فقط پُف کرده اند.
یافت پاسخ برای هرج و مرج فکری، نیاز ها به مدیریت هزینه هایی را مبرهن می سازد که در تجربه ی بازارزده گی یک دهه ی پسین، ایجاد فرصت های شغلی- فرهنگی برای اجتماع فرهنگیان افغان آسان نبود و نیست. مشوق کار که می توانست با تامین هزینه ها به همراه باشد، در کمترین صورت پرداخت حق الزحمه نیز یافت نمی شود.
فرهنگ و فرهنگی در کنار معضل و معضلات، لازم و ملزوم اند. در فرصتی که پیشروست، مشروحات فرهنگی با محور های افراد و اشخاص، به این نکته اشاره می کند که وصف فرهنگیان ما، بدون سیمای اجتماعی آنان، راست نیست.
حیات الله بخشی:
حیات الله بخشی، شاعر و نویسنده ی زبان دری است. حقوق و پراکتیک ژورنالیزم، تحصیلات و تجربیات غیر ذوقی او را می سازند. زنده گی در کابل، تعلق بخشی به کابل است.
کابل زیبا
بر تو ای کابل زیبا- چمنستان تبریک
باغ گل، نگهت گل، فصل بهاران تبریک
کوکوی فاخته گان بر سر هر شاخ بلند
چهچه ی بلبلکان صورت، هزاران تبریک
سوی هر باغ و چمن، دشت و بیابان و دمن
شر شر جوی روان، خیل غزالان تبریک
اشک شادی سحاب بر سر هر مزرعه
برق تو رعد و ریزش باران تبریک
چشم حاسد نرسد بر سر تو ای بخشی!
در برت یار و به پیشت گل و ریحان تبریک
آوردن نام در حدود ادبیات و فرهنگ، به ملزومه های ابعاد تعریف برمی گردد، یعنی سبک، شیوه، قوالب مورد استفاده، نگرش و مشی در تشهیر نویسنده مهم اند. من از میان آثار بخشی، در دو مجموعه ی شعری، تلفیقی از برداشت های مختلف را خوانده ام. در این سروده ها، در کنار باور های عرفانی، اما میهن، مردم و احترام، حیات الله بخشی را در میان آن فرهنگیان افغان معرفی می کند که در هر منظری، جست و جو در کنه ی موضوع، اگر ملی و مردمی باشد، با ارادتی ضم می شود که در این شعر، ثابت می کنیم:
ای هموطنم!
آباد کن ای هموطنم این وطنت را
هم دشت و بیابان دمنم این چمنت را
با کوشش و با خدمت و پیکار بسازش
ای هموطنم! جان و تنم این وطنت را
همسنگ بهشتش بنما سنگ و گلش را
از لاله و گل نسترنم این چمنت را
گشتم بخدا خسته و محزون و دل افگار
دیدم به نوا در چمنم این زغنت را
گردیده وطن همچو لجنزار چو دیدم
در سوختنم سوختن این لجنت را
ای بخشی! دعایی کن کز روی اجابت
آباد کند ذالمننم این وطنت را
وطن، مردم، غم و الم، نام واژه گان معروفی اند که در قطار لغات مستعمل، در بیان و نوشتار تمام آن هموطنانی یافت می شوند که می نویسند. از تلویحی با انجمن شاعران و نویسنده گان تا شعر بخشی، در قسم نو بیان مطلب، به این تفسیر واقفم که نسل فرهنگیانی که به پای حیات الله بخشی می رسند، نمی توانند بدون تالم از تراژیدی وطن و ارزش های آزادی، معرفی شوند.
فرآورده های فرهنگی از پرداخته های فی البداهه تا قصد عرض حرمت، انبوه آثار آفرینشگران افغان را برای بیان حالت و از این طریق، اثرگذاری برای غمگساری با مردم، در بحران طولانی معاصر، به کلیت می رساند. دغدغه ی دایم از این که سایه ی مخوف جنگ، هیولا های انسان نما را بر مقدارت مردم حاکم می کند، تجلی بُعد دیگری ست که در ادبیات جنگ زده، اما وطنداران را همیشه هشدار می دهد که مسیر آنان برای رهایی، نیازمند اتحاد و باورمندی است.
خطابیه
بر زنده چپن باش وطندار وطندار
غمخوار چو من باش وطندار وطندار
بر مرده ی این خاک که عضو بدنت است
روپوش و کفن باش وطندار وطندار
از علم و هنر در عمل و خدمت میهن
چون مشک ختن باش وطندار وطندار
از کشور خود دور مرو، لندن و پاریس
در فکر وطن باش وطندار وطندار
زاغ و زغن شوم نباش در وطن خویش
بلبل به چمن باش وطندار وطندار
اتباع وطن را که بود عضو به یک تن
عضوی ز بدن باش وطندار وطندار
با هموطنت شاد بمان- لیک به رنجش
در رنج و محن باشد وطندار وطندار
بر آن که بود خاین و هم دشمن میهن
هم دار و رسن باش و طندار وطندار
چون بخشی به کفتار و به کردار موافق
پایان به سخن باش وطندار وطندار
رشته های وصل، اگر در صلاح فکر، ایده های باور به یک جا، یک آدرس و اتحاد باشند، اجزای پیوسته ای اند که بی شباهت به رشته های کوچک، اما با حجم و انبوه، بسیار محکم می شوند.
طیفی از جوانان با درک و احساس میهن، در مقاطعی که نیاز برای وداد اهم می شود، نه فقط روی رفاقت های معمول، بل در محور همفکری ها و همپذیری ها، دوستان خوبی اند که حضوری یا ناآشنا، اما به یک جا می رسند. شناخت من از یک جوان فرهنگی و تحصیل کرده، در کنار معرفه ی حضوری، روی همفکری های باقی مانده است که می دانیم برای این کشور، ضرورت وصل اجزای کل به نام ملت و مردم می شود.
خانه ی مشترک، دینی ست که برگردن صاحبان خانه، به نام حافظ مال و منال، در تخلیق ادبیات سالیان بحران، حتی نویسنده گان و فرهنگیان را واداشته است، ولو در ایده، اما با کردار قلم، در بسیج مردم سهم بگیرند. ثواب خطوط واضح، در رسم ایده های مردمی، مهم تر است. خلاقیت ذهنیت سازی ها، مردم را به عمل وامی دارند.
حراست میهن
ما ز استقلال و آزادی حراست می کنیم
دشمنان ددمنش را سخت سیاست می کنیم
گر مقابل می شویم با دشمنان اندر مصاف
سخت می جنگیم و از میهن حراست می کنیم
در میان کارزار با دشمنان اجنبی
تکیه بر ایمان، عقل و هم فراست می کنیم
چون بود قانون ما دین و شریعت در جهان
بر سر هر کافر و دشمن ریاست می کنیم
بهر آزادی و استقلال میهن بخشیا
ابتکار شعر بکر با سلاست می کنیم
تذکار انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان در مورد حیات الله بخشی:
حيات الله «بخشي»، فرزند ميرزا عبدالقهار «بخشي»، متولد شهر زيباي كابل می باشد. او دیپلوم پوهنحی حقوق و علوم سياسي پوهنتون کابل،‌ شاعر،‌ نويسنده و ژورناليست است.
اجراي وظايف:
- كارمند مسلكي انجمن اسلامي نويسنده گان افغانستان
- رييس اداره ي فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ
- مدير مسوول جريده ي فرهنگ مردم
- رييس انجمن شاعران و نويسنده گان افغانستان
- كارمند مسلكي و خبرنگار روزنامه ي انيس
- رييس موسسه ي نشراتي انيس
- عضو لويه جرگه ي اضطراري در جوزاي سال 1381 ه.ش
تخلیقات:
- و در لحظه هاي ترنم باد ها (مجموعه ی شعر): منتشر شده است.
- طلوع آفتاب (مجموعه ی شعر): منتشر شده است.
- 21 اثر چاپ ناشده و آماده براي چاپ.
- انتشار صد ها مقاله ي مختلف ادبي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي؛‌ شعر و داستان در جرايد و روزنامه هاي دولتي و غير دولتي.
گردآوري ها:
- سايه بان بي سايه (مجموعه ي داستان): منتشر شده است.
- مسعودنامه (مجموعه ي شعر، نثر و تصویر) – منتشر شده است.
- در سوگ مارشال (مجموعه ی شعر، نثر و تصویر): منتشر شده است.
- سوگنامه اي براي گل سوري (مجموعه ي مقالات).
تالیفات:
- کاروان موسیقی افغانستان – جلد 1: منتشر شده است.
تحسین نامه ها:
- برنده ي لوح تقدير و سكه ي طلا (بهار آزادي) از طريق كانكور ادبي بنياد سید روح الله خميني و سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل.
- اخذ تقديرنامه ها، تحسين نامه ها و جوايز نقدي در بخش هاي مختلف ادبي و فرهنگي.
یادآوری:
از طریق لینک های زیر، کتاب های «و در لحظه های ترنم باد ها»، «طلوع آفتاب»، «سایه بان بی سایه»، «کاروان موسیقی افغانستان- جلد 1»، «در سوگ مارشال» و «مسعودنامه» را رایگان دانلود کنید!
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=95zncgof.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110bfzqcu.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=99jgndxj.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109bmrkbt.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115fysyjz.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96tahyng.pdf
شرح تصاویر:
تصویر سر صفحه: حیات الله بخشی، مصطفی عمرزی و استاد عبدالغنی برزین مهر در مرکز نشراتی دانش در کابل. در بقیه ی تصاویر، جلد کتاب های بخشی، حیات الله بخشی با سید مخدوم رهین، خانم پرستو مهریار، زلمی شهباز (مدیر مسوول روزنامه ی هیواد)، بصیر حمید (عکاس آژانس باختر)، سردار محمد هاشمی وفاپرست (مسوول کتاب فروشی انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان در تیمورشاهی)، آواز خوان معروف، جناب یوسف زی و سایر دوستان و هنرمندان.
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us