څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

دیدار از اندونزیا


دیدار از اندونزیا

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

مجمع الجزایر اندونزیا در سیر تاریخی، در بازی های سیاسی و واقعیت های متاثر از عناصر خارجی، ناگفته های زیاد دارد. اگر بیان عاطفی را کنار بگذایم، واقعیت های تلخی رونما می شوند که بار فرهنگی ای که از گرایش های دینی اشباع شده است، در حقیقت واحد های سیاسی، بیشتر از شناخت توده هایی نیست که صد ها نام (ملت ها) دارند.

کشانیدن این و آن، بر اساس باور ها، ظاهراً به سنت تعارفی می ماند که اگر در میان اجتماعات مسلمانان باشد، فقط در زمان عبادت و مراسم دینی یک رنگ می شود؛ هرچند تنوع فرقه ها، مُعضل دیگری ست که مرزی های آن خوانده شده است.

کتاب «دیدار از اندونزیا»، از بهترین کتاب هایی ست که شما را به سرزمین مهمانان تازه ی ما می برد. محتوای کتاب، پرده از روی واقعیت هایی برمی دارد که توده های منقسم در واحد های سیاسی، هرکدام در محور منافع و اغراض کشور ها، هرگز توان ایفای نقش میانجی ای را ندارند که کار آنان، قایم کردن صلح و سلم واقعی باشد.

زنده یاد استاد ناصر پورپیرار، در سفری به اندونزیا، از توان همان قلم شگفتی آفرین، ما را به پشت صحنه ای می برد که در اخبار امسال، در بیان عاطفی دیدار و تماس با برادران اندونزیایی، فرو رفته بودیم.

در کتاب «دیدار از اندونزیا»، سرگذشت سیاسی، تاریخی و فرهنگی برادارانی را بخوانیم که اگر رد آنان را پس از پایان سفر به داخل اندونزیا تعقیب کنیم، کشف حقایق عجیب، به این درک کمک می کند که مردمان مصروف در آن جا، با چه دیدگاه و چه سیاست هایی وارد معاملات سیاسی می شوند.

در کتاب مصور «دیدار از اندونزیا»، تبیین فرهنگ های عجین که حتی روی باور های دینی تاثیر می گذارند، روایت واضح زنده گی میلیون ها مسلمانی است که در تقابل کشور های دارای منافع، دچار اصطکاک شده اند.

پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان، تصوری ست که از اخبار حاصل می شود، اما در جزیره نمای اندونزیا، رنگ آمیزی فرهنگ هایی که گویا تنوع قومی دارند، رد پای مغرضانی را نشانی می کند که به ویژه در کشور های اسلامی از نسخه های گویا تاریخی و فرهنگی، بدیل می سازند.

اندونزیای کتاب «دیدار از اندونزیا»، دامنه ی اطلاعات ما را فراتر از توهم اخبار، گسترده می سازد. کشوری که تا دهه ی 60 میلادی، مستعمره بود، از آسیب هایی برکنار نمانده است که پس از استعمار، مجموعه ی عظیم مردمان مسلمان آن جا را در قامت یک محور مهم مسلمان، وارد بازی های موثر جهانی کند. سیلیبرتی اندونزیایی که 20 میلیون غیر مسلمان دارد، مجمع الجزایر اندونزیا را جزیره تر می کند.

در حالی که تنوع قومی، فرهنگی و بشری، یک امر طبیعی و مورد پذیرش ماست، کنار آوردن فرهنگ هایی که در بستر زنده گی و تفکر ما، شارد کت می زنند، در واقع راه هایی را باز می کنند که با ترمینالوژی عاطفی، واژگان آزادی، حقوق و وجایب، اما به راحتی از کنار اکثریت می گذرد.

پیشینه ی استعمار غربی برای سیطره و حفظ، روی کشیده گی ها و تنوع به اصطلاح قومی و فرهنگی تمرکز می کند. در کتاب «دیدار از اندونزیا»، رنگ آمیزی تاریخ با برجسته نمایی کهتر ها، در یک معنی عام، این ذهنت را ضم می کند که در مثال افغانستان خود ما، آوردن طرح های حاشیه یی در متن اکثریت، در اصل ایجاد درز و فاصله اند.

در فواصل جزایر اندونزیا، تنوع قومی و فرهنگی، کشوری با بیشترین مسلمان را شبیه نمایشگاهی ساخته است که هرچند بزرگ ترین رقم آن، امت حضرت رسول اکرم (ص) می باشند، اما از ایفای نقشی عاجز می شوند که با رقم بیش از 200 میلیون، انتظار می رفت.

در بزرگ ترین کشور مسلمان، حضور انسانی، فرهنگی و تنوع غیر مسلمانان، هرگز ناپسند نیست، اما رنگ آمیزی مصنوعی آن غیر طبیعی می نمایاند. کل روشنگری های کتاب «دیدار از اندونزیا»، در برابر رنگ آمیزی تاریخی ای قرار دارد که در بزرگ ترین کشور مسلمانان با رنگمال سیاسی پرداخته اند. تفاوت های مصنوعی که در برابر واقعیت خلق کرده اند، نکات مهم کتاب «دیدار از اندوزیا» به شمار می روند. بنابراین، حقایقی رونما شده اند که سعی می شود با ساخت و ساز تصنع، کتمان شوند.

یادآوری:

از طریق لینک زیر، کتاب مصور «دیدار از اندونزیا» را رایگان دانلود کنید!

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106cyukbq.pdf

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us