څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تکامل يک نيرنگ ميباشد


غير از آطن يک خيلی از حقايق علمی وجود دارد که تئوری تکامل را نقض و باطل می کند.نتيجه ای که ما از اين کتاب می گيريم نيز نتيجه ای روشن وواضح ميباشد.تئوری تکامل فقط برای جاويدان ماندن فلسفه ماترياليست که در قالب و نقاب علم فرورفته و چيزی جز نيرنگ نيست ميباشد.بعضی از حقايق اساسی از بخشهای قبل را چنين يادآوری می کنيم:

تئوری تکامل از همان وحله اوّل فروريخته است

تئوری تکامل از همان ريشه اش فروريخته است زيرا تکامل گرايان حتّی يک پروتئين که لازمه حيات ميباشد را نيز نتوانسته اند بوجود آمدنش را توجيح کنند.محاسبات احتمالات،فرمولهای فيزيک و شيمی اينکه حيات و زندگانی بر حسب تصادف بوجود آمده است را امکان ناپذير ميسازد.هنوز در اين ميان موجود نبودن يک پروتئين بر حسب تصادف را وقتيکه در نظر می گيريم بوجود آمدن مليونها نوع از اين پروتئينها بر حسب تصادف آيا بنظر شما معقول و منطقی ميباشد؟بنظر شما اينطور نباشد هم تکامل گرايان اين مسئله را بدين شکل ميپذيرند.فقط اين چيزی جُز خرافه نميباشد.زيرا در اين ميان کوچکترين دليلی که بتواند داستان اينها را به اثبات برساند وجود ندارد.نه توانسته اند يک ساختار فُرم ميانی از جانداران پيدا کنند ونه اينکه توانسته اند در شرايط آزمايشگاهی مجهّز نتنها موفّق به توليد پروتئين نشده اند بلکه ساختار تشکيل دهنده اين پروتئين که آمينواسيد ميباشد و گويا در شرايط دنيای اوّليه بوجود آمده است را نيز نتوانسته اند بوجود آورند.بالعکس تکامل گرايان با دست خودشان اينکه تکامل در هيچ دورانی وجود نداشته است را به اثبات رساندند.

تئوری تکامل در آينده نيز نمی تواند به اثبات برسد

تنها اُميدی که تکامل گرايان نسبت به تئوری خود دارند اينست که در آينده علم پاسخگويی تمام چيزهايی که اکنون نمی توان توجيح کرد خواهد بود.در حاليکه،علم يک چنين ادّعای مردود و بی منطقی را با گذشت مليونها سال اثبات نخواهد کرد.بالعکس علم با گذشت زمان مردودی اين تئوری را آشکارتر و واضحتر توضيح خواهد داد.چه بسا تا به امروز چنين بوده است.بعنوان مثال ساختار سلّولی جانداران،جزئيات کارکرد آنها هرچه بيشتر کشف ميگردد.اينکه اين ساختار در زمان داروين آنطور که او ادّعا کرده بود بر حسب تصادفات بوجود نمی آيد قطعی شده است.حال که همه چيز به اين واضحی ميباشد،حقيقت خلق شدن بيک کنار گذاشتن و ؤيشه حيات را به چيزهايی که هيچگونه منطق و فلسفه ای ندارد ربط دادن و پاهايشان بر روی آن ميتواند انسان را در آينده مورد تحقير قرار دهد.چهره حقيقی اين تئوری با برملا شدن تدريجی در ميان مردم،ومشاهده شدن اين حقايق از طرف مردم،طوری خواهد شد که درچند سال آينده طرفداران غليظ اين تئوری در ميان جماعت نمی توانند در آيند.

بن بست اصلی تئوری تکامل:روح

بر روی کُره زمين يک خيلی از نوعهای مختلف جانداران که بهم شباهت دارند وجود دارد.بعنوان مثال نوعهای مختلف که شبيه اسب ويا گُربه باشد وجود دارد.يک خيلی از حشرات نيز از نظر ظاهر بهم شباهت دارند.فقط اين شباهتها در هيچيک از مردم حيرت و شگفتی بوجود نمی آورد.حال اينکه شباهتهای جزئی ميان انسان و ميمون حيرت و شگفتی برخی از افراد را برانگيخته ميکند.چنانکه اين افراد را تا جايی که سناريوی تئوری تکامل را بپذيرند ميکشاند.در حاليکه شباهت ظاهری ميمون و انسان هيچ چيزی را افاده نمیکند بغير از شباهت ظاهری ميمون،از ديگر حيوانات به انسان نزديکتر نمی باشد .حتّی از نظر هوش بخواهيم مقايسه ای داشته باشيم يک زنبور که طرّاح کندو ميباشد و يا يک عنکبوت که تار ميسازد به انسان نزديکتر ميباشد.حتّی از برخی جهات برتر نيز ميباشد.خلاصه اينکه ميان انسان و ميمون فرق بزرگی وجود دارد.بالاخره ميمون يک حیوان میباشد و از نظر فهم فرقی از دیگر حیوانات ندارد ولی انسان با ادراک, صاحب اراده, صاحب تفکٌر, ناطق, تصمیم گیرنده, مخلوقی است که میتواند محاکمه کند. تمام این خواص هم مشتق از روحی است که دارا می باشد. اختلاف میان انسان و حیوان نیز ناشی از همین روح میباشد. هیچ شباهت فیزیکی فرق میان انسان و دیگر جانداران را نمی تواند کم کند. در طبیعی تنها موجودی که دارای روح است انسان می باشد.

خداوند هرطور که صلاح می بیند خلق میکند

حال اگر آنطور که تکامل گرایان ادٌعا میکنند یک چنین سناریویی بوجود آمده باشد چه چیزی فرق می کند؟ هیچ چیزی... زیرا هر چیزی که این تئوری ادٌعا میکند بغیر از معجزه نمی تواند بوجود آید. زیرا مراحل مختلف از زندگی بر حسب تصادف نمی تواند بوجود آید. اگر در شرایط دنیای اوٌلیه پروتئین بوجود آمده باشد اینکه بر حسب تصادف نمی تواند بوجود آید طبق قوانین فیزیک شیمی و زیستی به اثبات رسیده است.امٌا بخواهیم با اسرار تکیٌه داشته باشیم آلترناتیفی غیر از اینکه پروردگار خلق کرده است نداریم. همین درک برای تمام تزهای تکامل گرایان صدق می کند. بعنوان مثال اینکه ماهیان از اب بخشکی در آمده اند و تبدیل به خزنده شده اند را اگر بگوییم که این گذر حتماً انجام گرفته چاره ای جز پذیرفتن اینکه توسط یک نیروی برتر خلق گردیده نداریم منطقی به غیر از این نمیتواند مورد قبول واقع شود. حقیقت خیلی واضح میباشد.

تمام موجودات محصول یک طرٌاحی بی نظیر و یک نیروی خلاقیت برتر میباشد. این خلٌان , خلٌاق تمام آسمانها و زمین و موجودات میان این دو که خداوند است میباشد.

..................................................................220 ......................................................


فودریختگی و از هم پاشیدگی تئوری تکامل : واقعیت خلق شدن این اواخر با افزایش تبلیغات تکامل گرا تهدیدی در راستای معنویات ملٌت ترک و ارزشهای معنوی این ملٌت و آیندهً این ملٌت تشکیل میدهد. حوزهً تحقیقات علمی با دانستن این مطلب { حقیقت } وظیفه میشمارد تا در این مورد مردم را در جویان حقایق علمی بگذارد.

کنفرانس جلسهً اوٌل //استانبول

حوزهً تحقیقات علمی با شروع به برگذاری کنفرانسهای بین المللی در سال ۱۹۹۸ با تیتر فروریختگی تئوری تکامل: واقعیٌت آفرینش, اولین کنفرانس را در استانبول در سال ۱۹۹۸ برگذار کرد. با برگذاری مثرثم این کنفرانس و دعوت دانشمندان معروف در این سمینار توسط حوزهً تحقیقات علمی, در این زمینه اوٌلین پلاتفرمی بود که تئوری تکامل در ترکیه از نظر علمی مورد پروسجور و مردود شدن قرار گرفت. اشتراک در این کنفرانس در حدٌ نهایت بود طوری که کسانی که در این کنفرانس جا پیدا نکردند بیرون از سالن کنفرانس توسط تلویزیون مدار بسته کنفرانس را تعقیب کردند. شرکت کنندگان در این کنفرانس از اشخاص معروف داخلی و خارجی بودند. اعضاء حوزهً تحقیقات علمی بعد بررسی ایدئولوژیک پشت پردهً تئوری تکامل با مستندی که در این زمینه آماده کرده بودند را نشان دادند از انستیتوی مرکز تحقیقات افرینش آمریکا در دانشمند معروف در سطح جهان که در زمینه های میکروشیمی و زیست شناسی متخصص هستند بنامهای پروفسور دکتر داون گیش پروفسور دکتر کنت کامینگ اینکه تئوری تکامل هیچ مسند علمی ندارد همراه با تمام دلایل به میان گذاشتند. از طرفی از دانشمندان معروف ترکی پروفسور دکتر جواد بابونا نیز منطق تصادفی بودن تئوری تکامل را از ریشه فروریخته و مردود ساخته است.

...................................................................221 .......................................................


کنفرانس دوٌم// استانبول

این کنفرانس سه ماه بعد از کنفرانس اوٌل در سال ۱۹۹۸ مجددٌاً در استانبول برگذار شد. از شرکت کنندگان در این کنفرانس که شش آمریکایی یک ترک بود داروینیزم را توسٌط علم نوین چطور مورد نقض و مردود شدن قرار میگیرد همراه با تمام دلایلش مطرح کردند. بطور خلاصه شرکت کنندگان در این جلسه از این مباحث صحبت کردند:

صحبتهای پروفسور مایکل پ. گیراود: پروفسور زیست شناس از دانشگاه لویسیانا, اینکه حیات بر حسب تکامل آیا امکان پذیر است یا نه؟ با این سرمشق ساختار پروتئین و سلولها را که چقدر پیچیده و فقط نیاز بیک طراحی برتر دارد را توضیح میدهد. صحبت پروفسور ادوارد بودرئوکس: مهندس و پروفسور شیمی از دانشگاه نیواورلینس در صحبتی با نیتر طراحی در شیمی از ساختار بعضی از مواد شیمیایی که در آفرینش نقش بسزایی دارند چطور فقط با یک قطم بخصوص بوجود آمده اند.

صحبت پروفسور کارل فلیزمانس: یک دانشمند معروف در سطح آمریکا که توسط وزارت دفاع در زمینه خنثی کردن اضافات مواد شیمیایی مورد حمایت و پشتیبانی میباشد, جواب سوالات در سطح میکروشیمی را داد. صحبت پروفسور ادیب کها: تنها شرکت کنندهً ترکی در این زمینه. پروفسور میکروشیمی در ارتباط با سلول زنده که مربوط به تخصصٌش می شد اینکه یک سلول زنده فقط توسٌط یک طرٌاحی آگاه میتواند شکل بگیرد و اینکه اثباش موجود است صحبت کرد.

صحبتهای پروفسور داوید منتون: پروفسور بدنشناس از دانشگاه واشینگتن با یک نمایش کامپیوتری اینکه پرندگان از خزندگان شکل نگرفته اند همراه با دلایلش مطرح کرد.

صحبتهای پروفسور داون گیش: در ارتباط با ریشهً انسان اینکه انسان از میمون تکامل نیافته و اصلاً یک چنین تزی سرمنشای ندارد بحث کرد. صحبتهای پروفسور جان موریس مدیر عامل ....... : پروفسور جان موریس سرپرست حوزهً تحقیقات آفرینش و یک زیست شناس معروف اینکه در پشت پردهً تکامل گرایی چه از نظر فلسفی و چه از نظر ایدئولوژیک یک نوع شرطبندی و اینکه کسانی که به این فلسفه گرایش دارند همانند یک دین می بینند. شرکت کنندگان در این کنفرانس از این صحبتها اینکه تئوری تکامل یک فرضیه بوده و در تمام بخشهای مختلف از نظر علم مردود گردیده را شاهد شدند. در ضمن نمایشگاهی در این ارتباط برگذار گردید که از طرف قشر انبوهی مورد زیارت قرار گرفت.

کنفرانس سوٌم// آنکارا :

سوٌمین کنفرانسی که در این زمینه از طرف حوزهً تحقیقات علمی انجام گرفت باز در سال ۱۹۹۸ در آنکارا هتل شرایتون برگذار گردید. انشرکت کنندگان سه نفر آمریکایی و یک نفذ ترک بود که توسط علم نوین چطور تئوری تکامل را مردود میسازد همراه با دلایلش مطرح کردند. سالن دارای ظرفیت ۱۰۰۰ نفر بود ولی ۲۵۰۰ نفر شرکت کردند و این نشانگر اینبود که مردم ترک نسبت به واقعیت آفرینش و حقایق علمی در این زمینه چقدر علاقمند هستند. حوزهً تحقیقات علمی با شروع این کنفرانسها حرکتی جدیدی را شروع کرد که از سال ۹۸ تا ۲۰۰۱ در ۸۰ استان ۱۵۰ کنفرانس داده شد.
حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

حاجی محمد راحت
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us