څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رسانه های سمعی بصری:حوزه حيات تئوری تکامل


تا کنون آنچه که برٌسيهای ما در مورد تئوری تکامل نشان می دهد اينست که بهيچ وجه اين تئوری جنبه و تکيٌه گاه علمی ندارد.امٌا در چهار گوشه دنيا خيلی از مردم از اين حقيقت بی خبر هستند و اين تئوری را بعنوان يک حقيقت علمی می پندارند.مهمترِن دليل اين گمان، رسانه های سمعی بصری ميباشند که از طريق تلقين و تبليغ تئوری تکامل بشکل سيستماتيک اينکار را انجام می دهند.بهمين خاطرمی بايستی به جزئيات اين تبليغ و تلقين نيز اشاره ای شود.امروزه اگر به نشريٌات و رسانه های گروهی دنيای غرب با دقٌت برٌسی شود دائماً شاهد اخباری که در ارتباط با تئوری تکامل می باشد بچشم خواهد خورد .

رسانه های گروهی بزرگ ،مجلاٌت معروف و معتبر با زمانبنديهای پريوديک اين تئوری را به ميان می آورند.وقتی به اُسلوبی که در اين رسانه ها بکار رفته دقٌت شود مشاهده خواهيد کرد که از اين تئوری بعنوان يک حقيقت مطلق که به اثبات رسيده و عين حقيقت می باشد بحث می گردد.مردم هم وقتی اين اخبارها را می خوانند بطور طبيعی اين تصوٌر در ذهنشان که همانند يک قانون فيزيک و يا رياضی می باشد قبول می کنند و اينطور رسانه های گروهی بزرگ با ايجاد يک چنين اخباری فوری از طرف رسانه های گروهی کشورمان نيز به ميان آورده می شود.اُسلوبی که بکار برده می شود کلاسيک می باشد.بنا به گذارش مجلٌه تايم،يک فسيل خيلی مهمٌ که حلقه گم شده زنجير تکامل می باشدپيدا شده است و يا به گذارش مجلٌه نيچر،دانشمندان بخشهای ناروشن تئوری تکامل را روشن کرده اند.ولی در اين ميان هيچ چيزی به اثبات نرسيده است که حلقه گم شده زنجير تکامل باشد.بعنوان دليل تمام چيزهايی که در اين مورد مطرح می گردد از قبل در بخشهای پيشين بی اعتباريشان به اثبات رسيده است.غير از رسانه های گروهی،وقتی به منابع علمی،فرهنگها،کتابهای زيستشناسی نگاه می کنيم با همين منظره روبرو می شويم.بطور خلاصه رسانه های گروهی و نشريٌات زير سلطه نيروهای ماترياليست می باشد حتٌی منابع علمی و سعی می کنند اينرا بدين شکل به مردم تلقين کنند.

______________________________212____________________________

اين تلقين آنچنان موثٌر ميباشد که،در طول زمان تئوری تکامل را بيک چيز غير قابل برگشت تبديل کرده است.انکار کردن تئوری تکامل بعنوان تداخل با علم و چشم پوشی از حقايق نشان داده مشود.بهمين خاطر از سال 1950 به بعد با اينکه يک خيلی از نيرنگهايش بر ملا شد و حتٌی توسٌط خود تکامل گرايان مطرح گرديد باز با همه اين احوال در نشريٌات ورسانه های گروهی چه خارجی چه داخلی کوچکترين انتقادی در اين مورد نمیتوان يافت.از تکامل گرايان قديمی بنام داگلاس دور رابطه ميان رسانه گروهی و تئوری تکامل را چنين توضيح می دهد.عدٌه قليلی در جريان اهمٌيت مسئله به کنترل در آوردن رسانه های گروهی توسٌط تکامل گرايان می باشد.امروزه بندرت در مقاله ای خلاف تئوری تکامل نوشته ای وجود دارد.حتٌی در خيلی از مجلاٌت دينی در دست افرادی که انسان از حيوان تکامل يافته اعتقاد دارند می باشد.اگر بخواهيم کلٌی صحبت کنيم اکثر مديران روزنامه ها،به تئوری تکامل بچشم يک الگوئی که به اثبات رسيده است نگاه می کنند و کسانی که غير از اين فکر می کنند و يا در مقابل آن قرار دارند را با جهالت و نادانی متٌهم می کنند.کلاًٌ همه اين مجلاٌت توسٌط تکامل گرايان بچاپ می رسد وبه کوچکترين تفکٌر غير از اين را مساعدت نمی کنند.بهمين خاطر مردم،مسائل را يک طرفه ياد می گيرند.يک شخص معمولی چطور قانون جاذبه زمين را بعنوان يک حقيقت می پذيرد تئوری تکامل را نيز بهمان شکل می بينند.در دنيای غرب چه در زمينه زيستشناسی چه در مورد مسئله طبيعت از معتبرترين اُرگانهای نشری و ديگر مجلاٌت تئوری تکامل را بعنوان يک ايدئولوژی رسمی قبول داشته و اين تئوری را بعنوان حقيقتی که به اثبات رسيده است سعی می کنند بقبولانند در ترکيٌه اين وظيفه به عهده مجلاٌتی مثل فکوس ، بيليم تکنيک از طرف اُرگانهای رسانه های گروهی قبول شده است و از طرف آنها به مردم آگاهانه يک تبليغ ميباشد.

______________________________213____________________________

خصوصاً روزنامه هايی مثل ملٌيت،ساباح و غيره بطور دائم تبليغ تکامل می کنند.اين رسانه های گروهی در کنار تبليغات خدمات فرهنگی ديگری که عليه اسلام می باشد نيز می دهند.

عکس 213:تبليغات تکامل گرا

از پيش قدمان تبليغات تئوری تکامل که مجلاٌت علمی خارجی و تقليدهای خودی آن می باشد،نقش بسزايی در محبوب ساختن اين تئوری در ميان مردم دارد.

______________________________214____________________________

بعنوان مثال نشريٌه ملٌيت (ترکيه)با نشر کتاب داروين در سال 1996 تحت نام داروين برای کسانی که تازه شروع می کنند مملو از ستايش نسبت به داروين و توهين نسبت به دين می باشد.کتاب در خطاب به جوانان تئوری تکامل را بعنوان يک حقيقت اثبات شده تلقين می کند و کسانی که مخالف اين تئوری هستند را با بی عقلی و جاهلی متٌهم می سازد،چند سطر از اين کتاب بشرح ذيل می باشد:

چارلز داروين در سنٌ30 سالگی موفٌق به توضيح رشد نوعها شده بود.با تغييرات تصادفی ،آنچه که لازمه حيات می باشد را يکجا جمع کرده و نقش پروردگار را در رشد نوعها به کنار گذاشته بود.اين قضيٌه در سال 1859 با اينکه با شکٌ و ترديد نگريسته می شد ولی مورد قبول واقع شد.بطور طبيعی مخالفين اين فرضيه وجود دارد.افراد فاقد علوم اين کتاب را نتوانستند بفهمند.ديگر علما فقط با شايعه اينکه داروين خطرناکترين شخص در اروپا هست اکتفا کردند.اين فقط با افراد دينی محدود نبود.دانشمندان نيز که به خلق شدن اعتقاد داشتند نمی توانستند اين فرضيه را قبول کنند.نمايندگان رسانه ها و نشريات گروهی طرفدار تکامل نتنها بر عليه دين هستند بلکه در عين حال جاهل نيز می باشند.در مورد تبليغاتی که بنفع تکامل انجام می دهند اطٌلاع چندانی

ندارند.بهمين خاطر خيلی وقتها مورد مسخره قرار می گيرند.در نشريٌه جمهوريت چاپ 1985 دنيچرها فسيل 25 هزار ساله را قبول ندارد.اين سرمشق بزرگترين نمونه در اين مورد می باشد.روزنامه جمهوريت در اين مورد چنين مينويسد:آنچه که وزارت آموزش و پرورش بعنوان يک تقلٌب علمی از جاوا،پکن،پيلت داون و نبراسکا نام فسيلها بحث ميکند،انسانشناسی (آنتروپولوژی)جديد که در ارتباط با تکامل انسان مهمترين دلايل در اين زمينه ميباشد.حال آنکه در بخشهای قبلی اين کتاب در مورد پيلت داون نبراسکا گفتيم که چيزی جز فريب و نيرنگ نمی باشد و اينرا خود تکامل گرايان نيز قبول می کنند.فسيلی که نامش آدم پيلت داون بود با اضافه کردن استخوان چانه ميمون به جمجمه انسان بوجود آمده که اين قضيٌه در سال 1950 مشخٌص می گردد.امٌا روزنامه جمهوريت با گذشت سی سال از اين قضيٌه بيخبر می باشد!

دروغهای پاکت شده

تکامل گرايان از آوانتاژی که رسانه های گروهی در مورد شستشوی مغزی انجام دادند را خوب استفاده می کنند.يک خيلی بوجود تئوری تکامل آنچنان باورشان شده است که تکامل گرايان هر چه بنويسند اصلاً چرا و به چه خاطر نمی گويند.بهمين خاطر تکامل گرايان دروغهايشان را در قالبهای مختلف علمی و ساير شکل می دهند و تحويل مردم ميدهند.

______________________________215____________________________

در جامعترين کتابهای علمی در اين زمينه در مورد يکی از بن بستهای تکامل گرايان که گذر از آب بخشکی ميباشد زبانی که در کتاب در اين زمينه است آنقدر ساده ميباشد که فقط کودکان ميتوانند باور کنند.بنا به تکامل،زندگی در آب حيات يافته است و اوٌلين حيوانات پيشرفت کرده در اين زمينه ماهيان ميباشد.طبق تئوری،حال به چه صورت شده معلوم نيست ولی روزی اين ماهيان خودشان را بطرف خشکی انداخته اند.(خيلی وقتها دوران بی آبی را دليل نشان ميدهند)

عکس 215

از تکامل گرايان قصٌه نهنگ

يکی از مثالهای جالبی که در اين زمينه وجود دارد مسئله تکامل نهنگ ميباشد که بشرح زير ميباشد:داستان خلق شدن نهنگ بيش از 60 مليون سال قبل چهار پايان مودار پستاندار که برای جستجوی غذا داخل آب شده اند شروع شده است.با گذشت قرنها کم کم تغييراتی بوجود آمد پاهای عقب ناپديد شد پاهای جلو تبديل به آبشش شد موها از ميان رفت و تبديل به پوست نهنگ شد سوراخ دماغ بطرف بالای سر حرکت کرد دم با پهن شدن تبديل به دم نهنگ شد و جثٌه در درون آب بزرگتر و درشتتر شد.اين چيزهايی که حال مطرح گرديد هيچ کدامشان مسند علمی ندارد و خلاف قوانين طبيعت ميباشد.اين داستان در مجلٌه نشنال ژئوگرافی منتشر گرديده و قضاوت اين قضيٌه را بعهده شما ميگذارم.

_____________________________216____________________________

و باز طبق اين تئوری حال به چه روشی انجام شده معلوم نيست ولی آبشش ماهيها تبديل به پا و ريه شده است.خيلی از کتابهای تکاملگرا به جزئيات اين مسئله اصلا توجٌهی ندارد.امٌا اين گذر به چه شکل انجام گرفته است؟زيرا ميدانيم که وقتی يک ماهی از آب در آيد بيش از يک يا دو دقيقه بيشتر نمی تواند زندگی کند.اگر بالفرض آنطور که تکامل گرايان می گويند يک دوران خشکسالی بوجود آمده پس سر اين ماهيان چه بلايی آمده است.جواب واضح ميباشد:همه اين ماهيان بعد از در آمدن از آب پشت سرهم در ظرف يک يا دو دقيقه ميميرند.اين مسئله حال ميخواهد مليونها سال ادامه داشته باشد باز جواب همين ميباشد.زيرا ريه يک عضو پيچيده ميباشد که يک دفعه بر حسب تصادف نميتواند بوجود آيد.امٌا آنچه که تکامل گرايان ادٌعا ميکنند دقيقاً اين ميباشد گذر از آب بخشکی و گذراز خشکی به هوا و يک خيلی گذر بی منطقی توضيح داده ميشود.قالب کردن اين چرت وپرتها به مردم معمولی آسان ميباشد،زيرا بزرگترين وظيفه رسانه های گروهی و نشريٌات پخش کردن تئوری تکامل در سرتاسر دنيا ميباشد.

حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

حاجی محمد راحت| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us