څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ولگردان و انتحاریان


ولگردان و انتحاریان
(در پاسخ به عبداللطیف پدرام)
مصطفی «عمرزی»

دُرفشانی، اما از نوع تقلبی، ادبیات روزمره ی افراد و اشخاصی را نشان می دهد که در همه جای زمینه ی مدنی افغانستان، در هیچ صورتی خوش نیستند. لطیف پدرام، این نام تکراری در خزعبلات سیاسی، بار دیگر در یک لوده گی سیاسی، در ندانم گویی هایی که ظاهراً چنین است، اما به قیمت انزوا و نفرت بیشتر مردم از آنان منجر خواهد شد، به حرف می آید که: «تاجیکان، درس می خوانند و پشتون ها، انتحار می کنند!» فکر کنم، چند سال قبل، یکی از اعضای تندرو مایل به ولایت فقیه، مدعی شده بود که در ولایت شان، 9 میلیون نفوس دارند. این رویداد باید همان ماجرای کمیدی ای باشد که در یکی از لویه جرگه ها به وقوع می پیوندد. یکی از شوخ طبعان ننگرهای در پاسخ به وی می گوید: به فکرم کچالو های تان را نیز حساب کرده اید؟! تنها نفوس اهل مکتب، مدرسه و پوهنتون در ننگرهار، بیشتر از نفوس ولایت شماست. پس از این که از سخنان نو لطیف پدرام، آگاه شدم، همان ماجرا به یادم آمد. بلی، فقط نفوس اهل مکتب، مدرسه و پوهنتون و فرهنگ و رسانه در ننگرهار، شاید کمتر از همتباران آقای پدرام در ولایت کثیرالقومی بدخشان نباشند. از شمال شرق- از نورستان تا کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا و... تا تمام ولایت جنوبی و حوزه ی جنوب غرب و شمال غرب- تا شمال، در جغرافیای 34 ولایت افغانستان، کمتر جایی یافت می شود که پشتونی نباشد. در بسیاری از ولایات، در هزاران مکتب و مدرسه، موسسات تحصیلات عالی خصوصی، چندین پوهنتون دولتی و نقش نمادین و محوری تکنوکراتان در راس نظام و مجموعه ای که در پیرامون آنان در همه جای فرهنگ، درس و تحصیل در افغانستان، جمعیت اهل مکتب و سواد پشتون را معرفی می کنند، اگر این «اصول» را در رقابت احصائیه ی نفوس بگذاریم، باز هم باعث اذیت و آزار کسانی می شوند که همانند این کُره ی مهاجران آسیای میانه، هرچند می دانم که تجاهل سیاسی می کند، اما ظاهراً خواسته است حرفی زده باشد.
هنوز سرشماری درستی از نابینایان و ناشنوایان و بی زبان های افغانستان وجود ندارد که به درستی به لطیف پدرام بگویند تعدادی کمی استند که حرف ها و حرکات او را نمی دانند. در آموزشگاه چهل سال دشواری های مردم ما، آن چه بدترین حرف و سخن است، وارونه نمایی واقعیت هایی ست که بیشتر از همه به زیان مردمانی تمام می شود که پس از اتحاد جبل السراج به کابل آمدند، اما پس از آن حاکمیت 5 درصدی، تازه متوجه شده بودند چه استند و در قیاس به آن، امروزه اعضای باند شر و فساد، هرچند با انحصار بخش بزرگ حاکمیت، اما قادر نمی شوند بدون حمایت خارجی، حتی در میان شهر ها، بدون محافظ و موانع سمنتی زنده گی کنند. دکتور نور احمد خالدی در پاسخ به یکی از بی خردان ستمی که اصرار داشت «احصائیه ی نفوس نشان می دهد هراس پشتون ها از اقلیت بودن، واقعیت دارد»، با هجو یک پاسخ منطقی می نویسد: از هراس، تا چهاریکار با زرهپوش پوش می روند، اما مدعی اند که احصائیه ی نفوس شود. حالا ما به لطیف پدرام می گوییم، 8 1 سنبله، نزدیک است. درس خوانده ها و نخوانده ها، معلوم می شوند. اگر گروه های مخالف، اما به تعبیر شما از تبار ما، انتحار می کنند، در این جا نیز در ملاحظه از حیث تعاریف سیاسی، مساله فرق می کند. دشمنی شعوری، اما بدون منطق در برابر مردمی که خواسته های خویش را در ایده های دینی مطرح می کنند، به نظر آنان، انتحاری- فقط عملی نیست که می دانیم در هیچ جنگی، بدون زیان ملکی، به همراه باشد. دشمنی های عقده مندانه برای کسب قدرت، آینده ی کسانی را مکدر ساخته است که پس از رسوایی ناکام ترین مدیریت در شراکت سیاسی کنونی، تنها مانده اند تا در این خلوت، با گذشت هر روز، به شمار رفته گانی اضافه شود که با تعریف انتحاری، واقعیت های جامعه ی جنگ دیده و بحران زده را تحریف کرده بودند. انتحاری ها یا استشهادی ها، رخ دیگر واقعیتی ست که اگر در جامعه ی افغانستان، میلیون ها پشتون، باوجود فشار خارجی و تعدی از خودکش بیگانه پرست، زیان کرده اند، اما در دو سوی حیات سیاسی و مدنی، نیاز ندارند در ادعای یک گروه فاسد تاریخی، در این قضاوت یک طرفه، از مردمانی چشم بپوشند که از همردیفان پدرام در پارلمان تا هزاران واقعیت سیاسی، فرهنگی، تحصیلی، پوهنتونی و حتی مخالف مسلح، می دانند چه گونه جلو آنان را بگیرند.
مردم ما در سطوح مختلف در معرفه ی اقوام گوناگون در جوامع متعددی تقسیم می شوند که اگر هزاران همتبار پدرام، همتباران دوستم یا رهروان بی آزرم ولایت فقیه، در دسته های مخالف، ولگرد، لنده غر و شر فساد، انواع نمایش سیاسی را تقدیم کردند، درس خوانده های آنان نیز، چیزی اضافه از فضلاتی تقدیم نکرده اند که در ترازوی هر دو سو، وزن آنان یکی است. مگر چه اختلافی میان یک شورای نظاری فاسد، دزد و سقوگرا که در نمونه ی تاریخی 8 جوزای سال 1385، تا جایی که دست یافتند، کابلیان را چور کردند و در نمایشات جاده یی و شهری در دسته هایی که از صورت تا سیرت، به مجموعه ی ملخ واری می مانند که هر چه از اوصاف بد و ترکیب زشت برای آنان بشمارید، کم است، با شباهت سیاسی- تاریخی ای وجود دارد که دیگران آنان افتضاحاتی را به یاد نیاورند که در تاریخ افغانستان، معروف به دو سقاوی ست و گاه قلم به دستان آنان را به شوق می آورد با تحلیل «سقاوی چهارم»، نشان دهند ادعا برای خوب تر بودن بر اکثریت، نمی تواند از بدتر بودنی بلندتر شود که مراجعه به آرشیف خبری رسانه ها، صد ها سند و مدرک تصویری و صوتی نشان می دهد رهروان به اصطلاح قهرمان ملی، در ایفای نقش جاهل، بی سواد، بی فرهنگ و بی دانش، کمتر از آن درس خوانده هایی نیستند که با خود فروشی به عوامل فساد شرف، حیثیت و حرمت هرچه مکتب و پوهنتون است، پایین می آورند.
ما به این ستمی کور می گوییم: طرح بحث های نفرت زا، پیش از این که دامن پاک مردم ما را آلوده کند، پلشتی ای می شود که با تاسیس به اصطلاح شورای تاجیکان، حالا می دانیم چه کسانی به حاشیه می روند. اگر هدف ادعا های کورکورانه، کنار کشیدن باشد، این اعتکاف، به زیان کسانی تمام می شود که در جغرافیای افغانستان، در هیچ زمینه ای، نه تراکم قومی یک دست دارند، نه می توانند مجزا از دیگران باشند و نه می توانند با تقسیم «منم ها»، در کشوری به جایی وصل شوند که تحلیل انترپولوجی، دموگرافی و سوسیالوجی آن، عصاره ای می شود که در توهم و امراض روانی، گویا جوهره و اصالت های مردمانی بدانند که در مساله ی خلقت، هنوز ثابت نشده است «از ما بهتران» اند.
من فکر می کنم، اتصال بیش از حد در مناسبات زیر پوستی گروهک ستمی با قومگرایان تاجیکستانی، مساله ی پدرام و مدعیات فاشیستی یک اقلیت قومی را پس از تاسیس نخستین جریان قومی (شورای تاجیکان) که در افغانستان با نام یک قوم مشخص، سابقه نداشت، غیر عادی می سازد. افراد مدعی و به اصطلاح چیز فهم ستمی، در اوج وقاحت ادبیات ضد افغانستان، کسانی نیستند که ندانند حرف سخیف می گویند. طرح عمدی مسایلی که باعث نفرت دیگران می شود، گروهک فاسد را که در درگیری سیاسی، محتاج اقوام است تا ظرفیت های بشری اش را بزرگ نمایی کند، در خلوت هایی که در همرسانی های رسانه یی هرگز پنهان نمی ماند، با نفرت از هزاره، ترک و پشتون، به شدت به تکاپو انداخته است با مرزبندی های قومی بر اساس نفرت، فاصله ی ایجاد شده را به زیان تمامیت ارضی، بیشتر کنند. در حالی که ایرانیسم و فارسیسم متاثر از حاکمیت سادات تشیع، به ذوق فارسیستان غیر ایرانی زده است و تاجیکستانی ها با فاصله گرفتن از ایران، بخشی از مثلث شیطانی را ضعیف می کنند، اما گویا شرکای قومی آنان در افغانستان، در خصوصیت ستمی گری که تنوع قومی ایران، در مذهب سالاری سادات اهل تشیع که شباهت تمام به یک نظام عرب دارد، او را تحقیر می کند، در استبداد مطلق تاجیکستان فقیر و عقب مانده، اما در سایه ی یک نام تصنعی، بسیاری را در تاجیکستان تشویق کرده اند که به خاک های افغانی، چشم بدوزند. می دانید که در کنار افراد معلوم الحالی چون پدرام، اکثریت اعضای ستمی، تابعیت تاجیکستانی دارند و بسیاری از افراد باند شورای نظار و جمعیت، اتباع تاجیکستان اند و در 16 سال گذشته، میلیون ها دالر پول دولت را در تاجیکستان به جیب امام علی رحمان انداخته اند و در آن جا خانه و زنده گی دارند. بنیاد مسعود در کابل، شوونیزم عقب مانده ی تاجیکستانی را از رهگذر چاپ آثاری که در آن کشور کمونیست و مایل به فرهنگ روس، مجوز ندارند، چاپ می کند و تعداد زیادی به نام فرهنگی و نویسنده در کابل جلسه می کنند و در خمار خراسانی به پنجشیر می روند و شمال افغانستان را به گونه ی دیگر می بینند. من گفته ام که بالاخره برای آن چه نام آزادی بیان داده اید، حدی مشخص کنید! دست کم گرفتن فرهنگ سازی های سخیف در زمانی که نیازمند وحدت فکری استیم، تیز کردن خنجر هایی ست که با بدتر شدن اوضاع امنیتی، اقتصادی و سیاسی، به پشت ما می زنند و حتی به اعترافی رسید که دیدیم در خیمه های جنبش سامانیسم، همین آدم بی حیا (پدرام) از داشتن پروژه صحبت کرد، اما در فردای پس از آن، هنوز آزادانه می گردد و می گوید، تا وقت ما در پاسخ به امثال او، هدر برود. با این وجود بار دیگر یادآوری می کنم، نمونه های درس خوانده و مدنی پدرام ها را در 18 سنبله، باز خواهیم دید.
تصاویر زیر، می توانند میزان «درس خوانده ها» در افغانستان را مثال دهند:

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us