څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تا نظر بر شوخی آن نرگس خودکام داشت چشمهٔ آئینه موج روغن بادام داشت باد دامانت غبارم را پریشان ‌کرد و رفت سرمه ‌ام در گوشهٔ چشم عدم آرام داشت عالمی را صید الفت کرد رنگ عجز من در شکست خویشتن مشت غبارم دام داشت پختگی در پردهٔ رنگ خزانی بوده است میوه‌ام در فکر سرسبزی خیالی خام داشت یاد آن شوقیکه از بیطاقتی های طلب دل طپیدن نیز در راهت شمار گام داشت از ادای ابرویت لطف نگه فهمیده ‌ام این کمان‌، رنگ فریب از روغن بادام داشت گر نمی ‌بود آرزو تشویش جانکاهی نبود ماهیان را نشتر قلاب حرص‌ کام داشت ناله را روزی‌که اوج اعتبار نشه بود چون‌ جرس‌، بیدل به ‌جای ‌باده، دل ‌در جام ‌داشتLast Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us