څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
ز درد تشنه لبیها در این محیط سراب دلی گداخته ایم و رسیده ایم به آب تأملی که چه دارد تلاش محرمی ات شکست آینه را جلوه کرده اند خطاب حصول ریشهٔ آمال سر به سرپوچ است تلاش موج چه خرمن کند به غیرحباب فسانهٔ دل پر خون شنیدنی دارد به دوش شعله جرس بسته است اشک کباب اگر تبسم گل ابروی ادا دزدد شکست بال شود بهر بلبلان محراب خیال نرگس مست تو بیخودی اثر است وگرنه دیدهٔ بختم نداشت این همه خواب به فیض دیدهٔ تر هیچ نشئه نتوان یافت تو ساز میکده کن ما و این دو شیشه شرا ب اگر به وادی امکان غبار بی آبی ست هجوم آبله ات ازکجا دماند حباب نفس چه واکشد از پردهٔ توهم ما که ساز در دل خاک است و بر هوا مضراب درین محیط چو موج اینقدرتردد چیست به رفتنی که ندارد درنگ پرمشتاب کسی ز دام تعلق چسان برون تازد شکسته گردن هر موج طوقی ازگرداب مقیم انجمن نارسائی ام بیدل به هرکجا نرسد سعی کس مرا دریابLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us