څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بدزدگردن بی مغز برفراخته را به وهم تیغ مفرسا نیام آخته را در این بساط ندامت چو شمع نتوان کرد قمارخانهٔ امید رنگ باخته را به گردن دل فرصث شمار باید بست ستم ترانهٔ گریال نانواخته را جهان پسث مقام عروج فطرت نیست نگون کنید علم های سرفراخته را تکلف من و مای خیال بسیار است نیاز خوب کن افسانه های ساخته را ز خلق گوشه گرفتن سلامت است اما خیال اگر بگذارد به خویش ساخته را فروتنی کن و تخفیف زیرد ستان باش که رنجهاست به گردن سر فراخته را تلاش ما چوسحرشبنم حیا پرداخت عرق شد آینه آخر نفس گداخته را حق است آینه ا ینجا خیال ما وتو چیست که دید سایهٔ در آفتاب تاخته را به طبع کارگه عشق آتش افتاده است کسی چه آب زند آشیان فاخته را چوسود اگربه فلک رفت گرد ما بیدل ز سجده نیست امان عجز خودشناخته راLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us