څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
برچهرهٔ آثارجهان رنگ سبب نیست چون آتش یاقوت که تب دارد و تب نیست وهم است که در ششجهتش ریشه دویده ست سرسبزی این مزرعه بی برگ کنب نیست چشمی به تأمل نگشوده ست نگاهت بروضع جهان گر عجبت نیست عجب نیست تا زنده ای امید غنا هرزه خیالی ست این آمد ورفت نفست غیرطلب نیست شغل هوس خواجه مگرگم شود از مرگ این حکهٔ هنگامهٔ حرص است جرب نیست در هیچ صفت داد فضولی نتوان داد تا دل هوس انشاست جهان جای طلب نیست دور است شکست دل از آرایش تعمیر این کارگه شیشهٔ رنگ است حلب نیست تسلیم وسر وبرگ فضولی چه جنون است گر ریشه کند دانه ات ازکشت ادب نیست کامل ادبان قانع یک سجده جبینند مشتاق زمین بوس هوس تشنهٔ لب نیست بی باده دل از زنگ طبیعت نتوان شست افسوس که در آینه ها آب عنب نیست بیدل غم روز سیه ازما نتوان برد چین سحراینجا شکن دامن شب نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us