څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US





ابوالمعانی بیدل





				
					
خیال قرب غفلت دوری ازانس است محرم را تبسم های گندم چین دامن گشث آدم را حوادث کج سرشتان را نبخشد وضع همواری بود مشکل کشاکش ازکمان بیرون برد خم را ز جرأت قطع کن گر مرد میدانگاه تسلیمی که تیغ اینجا برشها می شمارد ریزش دم را سراغ از هرچه گیری بی نشانی جلوه ها دارد غبار وحشتی از بال عنقاگیر عالم را ز تحریک مژه بر پرده های دیده می لرزم که نوک خامه ازهم می شکافد صفحهٔ نم را اگر ازگرد راهت چشم آهو سرمه بردارد تحیر همچوتار شمع سوزد جوهر رم را درین محفل ندارد عافیت وضع ملایم هم اگربستروگربالین همان زخم است مرهم را به چشم شوخ تاکی عیب جوی یکدگربودن مژه برهم زنید وبشکنید آئینهٔ هم را درین گلشن نقابی نیست غیر از شرم پیدائی به عریانی همان جوش عرق پوشید شبنم را کج اندیشان ندارند آگهی از راستان بیدل ز انگشت است یک سر میل کوری چشم خاتم را



Last Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us