څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مولانا

				
					
ای جان و قوام جمله جانها پر بخش و روان کن روانها با تو ز زیان چه باک داریم ای سودکن همه زیانها فریاد ز تیرهای غمزه وز ابروهای چون کمانها در لعل بتان شکر نهادی بگشاده به طمع آن دهانها ای داده به دست ما کلیدی بگشاده بدان در جهانها گر زانک نه در میان مایی برجسته چراست این میانها ور نیست شراب بینشانیت پس شاهد چیست این نشانها ور تو ز گمان ما برونی پس زنده ز کیست این گمانها ور تو ز جهان ما نهانی پیدا ز کی میشود نهانها بگذار فسانههای دنیا بیزار شدیم ما از آنها جانی که فتاد در شکرریز کی گنجد در دلش چنانها آن کو قدم تو را زمین شد کی یاد کند ز آسمانها بربند زبان ما به عصمت ما را مفکن در این زبانهاLast Update: January 11, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us