څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
طرح قیامتی ز جگر میکشیم ما نقاش ناله ایم و اثر میکشیم ما توفان نفس نهنگ محیط تحیریم آفاق راچوآینه در میکشیم ما ظالم کند به صحبت ما دل زکین تهی از جیب سنگ نقد ش؟ر میکشیم ما زین عرض جوهری که درآئینه دیده ایم خط بر جریده های؟ر میکشیم ما تا حسن عافیت شود آئینه دار ما از داغ دل چوشعله سپرمی کشیم ما در وصل هم کنار خیالیم چاره نیست آئینه ایم و عکس به بر میکشیم ما اینجا جواب نامهٔ عاشق تغافل است بیهوده انتظار خبر میکشیم ما آئینه نقشبند طلسم خیال نیست تصویرخود به لوح دگرمی کشیم ما وحشت متاع قافلهٔ گرد فرصتیم محمل به دوش عمرشررمی کشیم ما تا سجده برده ایم خم پیکر نیاز زین بار زندگی که به سر میکشیم ما این است اگرتصرف عرض شکست رنگ آئینهٔ خیال به زر میکشیم ما خاک بنای ما به هواگرد میکند بیدل هنوزمنت پرمی کشیم ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us