څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
جستجوی تو نمیدانم؛ دلم دیشب چرا کرد آرزوی تو؟ ترا در چشم من دید و شد اندر جستجوی تو به هر جا من نظر کردم، نشان از هر که پرسیدم به هر سر بود سودایت، به هر لب گفتگوی تو به جمع میگساران از حسد در آتش افتادم که دیدم هر که را مست از می و جام و سبوی تو نخواهم کرد از خلق خدا باور که گویندم که بودی با خبر زان دم که میدیدم به سوی تو عتاب و ناز تو تنها برای دردمندان نیست خمی هم از شکست رنگ ما آمد به موی تو دریدم صد هزاران پرده را تا نغمه ئی سازم و لیکن در زبان دل نبودم جز مگوی تو به صد رنگ و به صد بو سر زدم «واهِب» درین گلشن نگشتم بیخود از عطری به جز از رنگ و بوی تو مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: January 18, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us