څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
عجز ما چندین غبار از هرکمین برداشته ست آ سمان را هم که می بینی زمین برداشته ست حق سعی ریشه بسیار است بر نخل بلند پای درگل رفته ما را اینچنین برداشته ست کوشش بیهوده خلقی را به کلفت غوطه داد موج در خورد تلاش از بحر، چین برداشته ست تا نفس زد تخم خواب ریشه ها گردید تلخ دل جهانی را به فریاد حزین برداشته ست برحلاوت دوستان یک چشم عبرت وا نکرد این همه زخمی که موم از انگبین برداشته ست بیش ازین تاب گرانیهای دل مقدور نیست ناله دارد کوه تا نامم نگین برداشته ست بی گرانی نیست تکلیفی که دارد سرنوشت پشت ابرو هم خم از بار جبین برداشته ست سعی ما چون شمع رفت آخر به تاراج عرق نخل باغ ناتوانیها همین برداشته ست سایه بودیم این زمان خورشید گردونیم و بس نیستی ما را چه مقدار از زمین برداشته ست بیدل از افلاس ما رز جنون پوشیده نیست دست کوته تا گریبان آستین برداشته ستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us