څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
چو صبحم دماغ می آشام نیست نفس میکشم فرصت جام نیست دودم زندگی مایهء جانکنی است حق خود ادا میکنم وام نیست تبسم بحالم نظر کردن است در ان پسته جز مغز بادام نیست بهر جا برد شوق میرفته باش نفس قاصد انیم پیغام نیست جنون در دل از بیدماغی فسرد هوا هاست در خانه وبام نیست غبار جسد عزمها داشت است گر این جامه رفت از بر احرام رفت مپرسید از دل که ما کیستیم نشان میدهد آئینه نام نیست دل از ربط فقر و غنا جمع دار شب و روز با یکدیگر گر رام نیست تلاش جهان چشم پوشید نست سحر نیز تا شام جز شام نیست دوبال است از بیضه تا آشیان کمین پر افشان آرام نیست چو زنجیر پیوند هم بکسلید تعلق فغان میکند دام نیست در آتش فکن (بیدل) این رخت و هم تو افسرده ئی کار کس خام نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us