څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
مبتذل صبح و شام تازگی آرنده نیست مسخرهٔ روزگار آنقدرش خنده نیست آینه در پیش گیر محرم تحقیق باش غیر ز خود رفتنت پیش توآینده نیست وشت طور زمان لمعهٔ برق است وبس علت کوری ست گر چشم تو ترسنده نیست صافدلان فارغند شکوه ارهام چند گر دلت از خود پر است آینه شرمنده نیست درکف اخلاق تست رشتهٔ تسخیر خلق غافل از احسان مباش هیچ کست بنده نیست مصدر ایذای خلق در همه جا ناسزاست گر همه در پرپاست !بله زببنده نیست هیچکس از گل نچید رایحهٔ انفعال خبث چه بو می دهد گر دهنت گنده نیست طبع حرون خم نزد جزبه در احتیاج بی طلب کاه و جوگاو سرافکنده نیست تخت سلیمان جاه پایهٔ قدرش هواست دود دماغ حباب آن همه پاینده نیست فقر به هرجاکشد دامن اقبال ناز چرخ به صد طلسش پینهٔ یک زنده نیست ای همه وهم و گمان در الم رفتگان رشه کن و جامه در، یشم کسی کنده نیست خواه دلت چاک زن خواه به سرخاک ریز دهر ز وضع غرور بهر تو گردنده نیست به که دل منفعل از خودت آگه کند ور نه به پیشت کسی آینه دارنده نیست بیدل از این چارسو عشوه ی دیگر مخر غیر فنا هیچ جنس نزد حق ارزنده نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us