څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
دل میرود و نیست کسی دادرس ما از قافله دور است خروش جرس ما هم مشرب اوضاع گرفتاری صبحیم پرواز به منظر نرسد از قفس ما بر هیچ کس افسانهٔ امید نخواندیم عمری ست همان بیکسی ماست کس ما ما هیچکسان ناز چه اقبال فروشیم تقدیر عرق کرد به حشر مگس ما خاریم ولی در هوس آباد تعین بر دیدهٔ دریا مژه چیده ست خس ما ما و سخن ازکینه فروزی چه خیال است آئینه نداده ست به آتش نفس ما بر فرصت خام آن همه دکان نتوان چید مهمان دماغ است میزودرس ما مکتوب وفا مشعر امید نگاهی ست واکن مژه تا خوانده شود ملتمس ما بیدل به جنون امل ازپا ننشستیم کاش آبله گیرد سر راه هوس ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us