څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
سرنوشت روی جانان خط مشکین بوده است کاروان حسن را نقش قدم این بوده است ما اسیران نوگرفتار محبت نیستیم آشیان طایر ما چنگ شاهین بوده است غافل از آواره گردیهای اشک ما مباش روزگاری این بنات النعش، پروین بوده است راست ناید با عصای زهد سیر راه عشق این بساط شعله خصم پای چوبین بوده است شوخی اشکم مبیناد آفت پژمردگی این بهار بیکسی تا بود رنگین بوده است عقده سر، از تنم بی تیغ قاتل وانشد باد صبح غنچهٔ من دست گلچین بوده است دل مصفا کردم و غافل که در بزم نیاز صاحب آئینه گشتن کار خودبین بوده است پشت دست آئینه با دندان جوهر می گزد سایهٔ دیوار حیرت سخت سنگین بوده است غنچه گردیدیم وگلشن درگریبان ربختیم عشرت سربسته از دلهای غمگین بوده است بیدل آن اشکم که عمری در بساط حیرتم از حریر پرده های چشم بالین بوده استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us