څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
سعی دیر و حرم بهانهٔ ما برد ما را زآستانهٔ ما بسکه در پردهٔ دل افسردیم تار شد شوخی ترانهٔ ما حرف زلف مسلسلی داریم کیست فهمد زبان شانهٔ ما جلوه کردیم و هیچ ننمودیم نیست آئینه در زمانهٔ ما شعلهٔ رنگ تا دمید نماند بود پرواز ما زبانهٔ ما خجلت اندود مزرع عرقیم آب شد تا دمید دانهٔ ما چون سحرگرمتاز حرمانیم دم سردیست تازیانهٔ ما از مقیمان پردهٔ رنگیم بال و پر دارد آشیانهٔ ما گوشهٔ دل گرفته ایم ز دهر چون کمان درخود ست خانهٔ ما به فنا هم زخویش نتوان رفت در میان غوطه زدکرانهٔ ما نقش پا شو، سراغ ما دریاب هست ازین در رهی به خانهٔ ما بیدل ز خوابهای وهم هپرس ما نداریم جز فسانهٔ ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us