څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
زبن وجودی کز عدم شرمنده میگیرد مرا گریه ام گر درنگیرد، خنده میگیرد مرا شعلهٔ حرصم دماغ جاه گر سوزد خوشست فقر نادانسته زیر ژنده میگیرد مرا خاتم ملک سلیمانم ولی تمئیز خلق کم بهاتر از نگین کنده میگیرد مرا در جهان انفعال از ملک ناز افتاده ام دامن پاکی و دست گنده میگیرد مرا می رسد ناز غبارم بر دماغ بوی گل گر همه عشقت به باد ارزنده میگیرد مرا رنگم از بی دست و پائی خاک شد اما هنوز حسرت گرد سرت گردنده میگیرد مرا عمروحشی عاقبت دام نفس خواهدگسیخت تاکجا این ریسمان کنده میگیرد مرا مستی حالم خورد هرجا فریب جام هوش چون عسس اوهام پیش آینده میگیرد مرا ناتوان صیدم ترحم غافل از حالم مباد هرکه میگیرد به خاک افکنده میگیرد مرا عشق را بیدل دماغ التفات یادکیست خواجگی مفت طرب گر بنده میگیرد مراLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us