څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
در بی زری ز جبههٔ اخلاق چین گشا هرچند آستین گره آرد جبین گشا از سایلان دریغ نشاید تبسمت گیرم کفت تهی ست لب آفرین گشا آب حیات جوی جسد جوهر سخاست راه تراوشی چو ظروف گلین گشا منعم اگر به تنگی خلق است نا زجاه چین دارتر ز نقش نگین آستین گشا گر لذت از مآل حلاوت نبرده ای باری ز اشک شمع سر انگبین گشا افسانه های بیژن و رستم به طاق نه گر مرد قدرتی دلت از بندکین گشا حیف است طبع مرد زغیبت قفا خورد یاران حذرکنید ز حیز سرین گشا باغ و بهار بستهٔ سیر تغافلی ست مژگان به هم نه و نظر دوربین گشا ازنقب سنگ نقش نگین فتح باب یافت ای نامجوتو هم ره زبرزمین گشا تحقیق هر قدر دهدت مهلت نفس گوهر به سوزن نگه واپسین گشا بیدل به هرچه عزم کنی وصل مقصد است اینجا نشانه هاست تو شست ازکمین گشاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us