څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
کتاب عافیتی قیل و قال باب تو نیست ببند لب که جز این نقطه انتخاب تو نیست برون دل نتوان یافت هرچه خواهی یافت کدام گنج که در خانهٔ خراب تو نیست سپند مجمر تسلیم قانع ازلی ست بس است نال اگر اشک باکباب تو نیست اگر تو لب نگشائی ز انفعال طلب جهان به غیر دعاهای مستجاب تو نیست نفس چو صبح غنیمت شمار موهومی ست زمان اگر همه پیری ست جز شتاب تو نیست به د غ منت احسانم ای فلک منشان دماغ سوخته را تاب ماهتاب تو نیست چه آسمان چه زمین انفعال روبوشی ست توگرپری شوی این شیشه ها حجاب تونیست به جلوهٔ قو ازل تا بد جهان عدم اسب در آفتاب قیامت هم آفتاب تو نیست کجا بریم خیالات پوچ علم و عمل به عالمی که توئی هیچ چیزباب تو نیست ز دل معاملهٔ عین و غیر پرسید زبان گزید که جز شبههٔ حساب تو نیست گل بهار و خزان ظهور یکرنگ است تو هم ببال که جز باد در حباب تو نیست مقیم خانهٔ زینی چو شمع آگه باش که پا به هرچه نهی جزسرت رکاب تونیست سلامت سر مژگان خویش باید خواست به زیر سایهٔ دیوار غیر خواب تو نیست در آتشیم ز بی انفعالی ات بیدل که می گدازی وچون شیشه نم درآب تو نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us