څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
امروز دور صحبت وقف ستم ایاغی ست قلقل ترنگ میناست از بسکه نشئه باغی ست الزام و انفعال است شرط وفاق احباب دلبستگی که دارند با یکدگر جناغی ست از طبع نکته سنجان انصاف کرده پرواز از بسکه خرده گیرند تحسینشان کلاغی ست در دوستان شکایت هنگام گرم دارد هرجاخموشئی هست از شکوه بی دماغی ست نی دل حضور دارد، نی دیده نور دارد سامان این شبستان کوری و بی چراغی ست تا دل الم نچیند ازکینه محترز باش گر تلخی از حلاوت گل کرد میوه داغی ست مشکل دماغ سودا آزادگی نخواهد داغ هوای صحراست هرچند لاله باغی ست زین جستجوی باطل بر هرچه وارسیدم دیدم به دوش انفاس بار عدم سراغی ست بیدل من جنون کش درحسرت دل جمع ازهرکه چاره جستم گفت این مرض دماغی ستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us