څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
نگردد همت موجم قفس فرسودگوهرها به رنگ دود درتوفان آتش می زنم پرها زبان خامهٔ من زخمهٔ سازکه شد یارب که خط پرواز دارد چونا صدا از تار مسطرها خطی در جلوه می آید زلعل می پرست او سزدگر آشنای سرمه گردد چشم ساغرها به رنگ غنچهٔ خون بستهٔ دلهای مشتاقان ز سودای خطش بر دود دل پیچیده دفترها تماشا مایل رقص سپندکیست حیرانم نگاه سرمه آلود است دود چشم مجمرها اگر طالع به کام توست منشین ایمن از مکرش زگردون زهر در زیر نگین دارند اخترها طمع ازسعی بیحاصل عرق ریزاست زین غافل که خاک عالمی گل می کند زآب گوهرها اگر مهر قناعت بازگیرد پرتو احسان چو شبنم آبروی مایه برمی دارد از درها به ترک آرزوهاکوش اگرآسودگی خواهی شکست رنگ این تب نیست بی ایجاد بسترها به فکر غارت دل آسمان بیهوده می گردد براین ویرانه می بیزد نفس هم گرد لشکرها توان ازگردش چشم حباب این نکته فهمیدن که غفلت پرده سرهای بی مغزند افسرها چو شبنم کشتی ما مانده درگرداب رنگ گل نسیمی نیست تا زین ورطه برداریم لنگرها ز موج انفعال محرمان آواز می آید که اینجا ازنم یک جبهه می ریزندکوثرها مجوبیدل علاج سرنوشت ازگریهٔ حسرت به موج باده دشوار است شستن خط ساغرهاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us