څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مولانا

				
					
در جوابش بر گشاد آن یار لب کز سوی ما روز سوی تست شب حیلههای تیره اندر داوری پیش بینایان چرا میآوری هر چه در دل داری از مکر و رموز پیش ما رسواست و پیدا همچو روز گر بپوشیمش ز بندهپروری تو چرا بیرویی از حد میبری از پدر آموز که آدم در گناه خوش فرود آمد به سوی پایگاه چون بدید آن عالم الاسرار را بر دو پا استاد استغفار را بر سر خاکستر انده نشست از بهانه شاخ تا شاخی نجست ربنا انا ظلمنا گفت و بس چونک جانداران بدید از پیش و پس دید جانداران پنهان همچو جان دورباش هر یکی تا آسمان که هلا پیش سلیمان مور باش تا بنشکافد ترا این دورباش جز مقام راستی یک دم مهایست هیچ لالا مرد را چون چشم نیست کور اگر از پند پالوده شود هر دمی او باز آلوده شود آدما تو نیستی کور از نظر لیک اذا جاء القضا عمی البصر عمرها باید به نادر گاهگاه تا که بینا از قضا افتد به چاه کور را خود این قضا همراه اوست که مرورا اوفتادن طبع و خوست در حدث افتد نداند بوی چیست از منست این بوی یا ز آلودگیست ور کسی بر وی کند مشکی نثار هم ز خود داند نه از احسان یار پس دو چشم روشن ای صاحبنظر مر ترا صد مادرست و صد پدر خاصه چشم دل آن هفتاد توست وین دو چشم حس خوشهچین اوست ای دریغا رهزنان بنشستهاند صد گره زیر زبانم بستهاند پایبسته چون رود خوش راهوار بس گران بندیست این معذور دار این سخن اشکسته میآید دلا کین سخن درست غیرت آسیا در اگر چه خرد و اشکسته شود توتیای دیدهی خسته شود ای در از اشکست خود بر سر مزن کز شکستن روشنی خواهی شدن همچنین اشکسته بسته گفتنیست حق کند آخر درستش کو غنیست گندم ار بشکست و از هم در سکست بر دکان آمد که نک نان درست تو هم ای عاشق چو جرمت گشت فاش آب و روغن ترک کن اشکسته باش آنک فرزندان خاص آدماند نفحهی انا ظلمنا میدمند حاجت خود عرضه کن حجت مگو همچو ابلیس لعین سخترو سخترویی گر ورا شد عیبپوش در ستیز و سخترویی رو بکوش آن ابوجهل از پیمبر معجزی خواست همچون کینهور ترکی غزی لیک آن صدیق حق معجز نخواست گفت این رو خود نگوید جز که راست کی رسد همچون توی را کز منی امتحان همچو من یاری کنیLast Update: January 11, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us