څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
زندگانی از نفس آفت بنا افتاده است طرف سیلی در پی تعمیر ما افتاده است تنگ کرد آفاق را پیچیدن دود نفس گرنه دل می سوزد آتش درکجا افتاده است آرزو از سینه بیرون کن ز کلفتها برآ عالمی زین دانه در دام بلا افتاده است تا نفس باقی ست جسم خسته را آرام نیست مشت خاک ما به دامان هوا افتاد ه است در علاجم ای طبیب مهربان زحمت مکش درد دل عمری ست از چشم دوا افتاده است تا قیامت دشت پیمائی کند چون گردباد هرکخا یک حلقه از زنجیر ما افتاده است غیر نومیدی سر و برگ شهید عشق چیست از سر افتاده اینجا خونبها افتاده است دیده تا دل فرش راه خاکساری کرده ایم از نفس تا موج مژگان بوربا افتاده است شوخی انداز شبنم ننگ گلزار حیاست خنده ی حسن از عرق دندان نما افتاده ا ست معنی دولت سراپا صورت افتادگی ست از تواضع سایه ی بال هما افتاده است اضطراب موج آخر محو گوهر می شود در کمین ما دل بی مدعا افتاده است عالمی شد بیدل ار سرگشتگی پامال یأس تخم ما هم در خم این آسیا افتاده استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us