څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
باز درگلشن ز خویشم میبرد افسون آب در نظر طرز خرامی دارم از مضمون آب شورش امواج این دریا خروش بزم کیست نغمه ای تر میفشارد مغزم از قانون آب برنمی دارد دورنگی طینت روشندلان در رگ موجش همان آب است رنگ خون آب همچو شبنم اشک ما آئینهٔ آه است و بس بر هوا ختم است اینجا وحشت مجنون آب شد عرق شبنم طرازگلستان شرم یار این گهر بود انتخاب نسخهٔ موزون آب آرزوگر تشنهٔ رفع غبار حسرت است با وجود تیغ او نتوان شدن ممنون آب نیست سیر عالم نیرنگ جای دم زدن عشق دریاهای آتش دارد و هامون آب معنی آسودگی نفس طلسم خامشی ست برمن ازموج گهرشد روشن این مضمون آب طبعم از آشفتگی دام صفای دیگر است درخور امواج باشد حسن روزافزون آب قلزم امکان نم موج سرابی هم نداشت تشنگیهاکرد ما را اینقدر مفتون آب وحدت از خودداری ما تهمت آلود دوئی ست عکس در آب است تا استاده ای بیرون آب صاف طبعانند بیدل بسمل شوق بهار جادهٔ رگهای گل دارد سراغ خون آبLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us