څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
در خیال مزن فهم خویش سازتو نیست چو شمع جیب تو جز بوتهٔ گداز تو نیست زکارگاه خیالت کسی چه پرده درد که فطرت توهم از محرمان رازتو نیست به غیر نیستی از اعتبار عالم رنگ به هرچه فخرکنی باب امتیازتو نیست زدستگاه تصنع تری به آب مبند حقیقتی که تو داری به جز مجاز تو نیست به سایه نیز ندارد غرور خاک حساب نشیب هرچه کنی فهم جزفرازتونیست به غیر سجده ز خاک ضعیف منفعلی ست ز جست وخیز برآ این قدر نماز تو نیست تردد دو جهان آرزوی مقصد خلق به عرصه ای ست که یک گام هرزه تاز تو نیست به پردهٔ تپش دل هراز مضراب است توگر نفس نزنی دهر نغمه سازتو نیست زچشم بستن خود غافلی امل تا چند حریف نیم گره رشتهٔ دراز تو نیست ز اختیار درین بزم دم مزن بیدل جهان جهان نیاز است جای ناز تو نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us