څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
نخل شمعیم که در شعله دود ریشهٔ ما عافیت سوز بود سایه اندیشهٔ ما بسکه چون جوهرآئینه تماشا نظریم می چکد خون تحیر ز رگ و ریشهٔ ما یک نفس ساکن دامان حبابیم امروز ورنه چون آب روانی ست همان پیشهٔ ما گرد صحرای ضعیفی گره دام وفاست ناله دامن نفشاند ز نی بیشهٔ ما گر به تسلیم وفا پا فشرد طاقت عجز باده از خون رگ سنگ کشد شیشهٔ ما ازگل راز به مرغان هوس بو ندهد غنچهٔ خامشی گلشن اندیشهٔ ما باغ جان سختی ما سبزهٔ جوهر دارد آب از جوی دم تیغ خورد ریشهٔ ما نفس گرم مراقب صفتان برق فناست بیستون می شود آب از شرر تیشهٔ ما دل گمگشته سراغی ست زکیفیت شوق نشئه بالد اگر از دست رود شیشهٔ ما وادی عشق سموم دل گرمی دارد تب شیر است اگرگردکند بیشهٔ ما نخل نظارهٔ شوقم سراپا بیدل همچوخط در چمن حسن دودریشهٔ ماLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us