څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
درخور غفلت نگاهی رونق ما و منست خانه تاریک است اگر شمع تأمل روشنست چیست نقد شعله غیرز سعی خاکستر شدن سال و ماه زندگانی مدت جان کندنست دل به سعی گریهٔ سرشار روشن کرده ایم این چراغ بیکسی را اشک حسرت روغنست خامکار الفت داغ محبت نیستم همچوآتش سوختن از پیکر من روشنست ساغر عشرتگه می گیرد که در بزم بهار همچو مینا شاخ گل امروز خون درگردنست ننگ تصویریم از ما، جرأت جولان مخواه اینقدرها بس که پای ما برون دامنست هیچکس بر معنی مکتوب شوق آگاه نیست ورنه جای نامه پیش یارما را خواندنست نور بینش جمله صرف عیب پوشی کرده ایم شوخی نظارهٔ ما تار چشم سوزنست طبع روشنیم دهد از دست ربط خامشی ازپی حبس نفس آئینه حصن آهنست بشکنم دل تا شوم با رمزتحقیق آشنا شخص هم عکس است تا آئینه دردست منست ضبط بیباکی ست درکیش جنون ترک ادب بی گریبان دست من پای برون از دامنست جزتأمل نیست بیدل مانع شوق طلب رشتهٔ این ره اگر داردگره استادنستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us