څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
زهی چمن ساز صبح فطرت تبسم لعل مهرجویت ز بوی گل تا نوای بلبل فدای تمهید گفتگویت سحر نسیمی درآمد از در، پیام گلزار وصل در بر چو رنگ رفتم زخویش دیگر، چه رنگ باشد نثار بویت هوائی مشق انتظارم ز خاک گشن چه باک دارم هنوز دارد خط غبارم شکستهٔ کلک آرزویت به جستجو هر طرف شتابم همان جنون دارد اضطرابم به زبر پایت مگر بیابم دلی که گم کرده ام به کویت ز گلشنت ریشه ای نخندد که چرخش افسردگی پسندد چو ماه نو نقش جام بندد لبی که تر شد به آب جویت به عشق نالد دل هوس هم ببالد از شعله خار و خس هم رساست سررشتهٔ نفس هم به قدر افسون جستجویت به این ضعیفی که بار دردم شکسته در طبع رنگ زردم به گرد نقاش شوق گردم که می کشد حسرتم به سویت ز سجدهٔ خجلت آور من چه ناز خرمن کند سر من که خواهد از جبههٔ تر من چو گل عرق کرد خاک کویت اگر بهارم توآبیاری وگر چراغم تو شعله کاری ز حیرت من خبرنداری بیارم آئینه روبرویت کجاست مضمون اعتباری که بیدل انشاکند نثاری بضاعتم پیکر نزاری بیفکنم پیش تار مویتLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us