څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بیاکه آتش کیفیت هوا تیز است چمن ز رنگ گل و لاله مستی انگیز است به گلشنی که نگاهت فشاند دامن ناز چو لاله دیدهٔ نرگس ز سرمه لبریز است غبار هستی من عمرهاست رفته به باد هنوز توسن ناز توگرم مهمیز است نسیم زلف تو صبحی گذشت ازین گلشن هنوز سلسلهٔ موج گل جنون خیز است گداختیم نفسها به جستجوی مراد هوای وادی امید آتش آمیز است چوزاهد آن همه نتوان به درد تقوا مرد اگرنه طبع سقیمی چه جای پرهیزاست ز فیض چاک دل انداز ناله ای داریم چوغنچه تنگ مشومرغ ما سحرخیزاست کدام شعله براین صفحه دامن افشان رفت که سینه نسخهٔ پرویزن شرربیز است چگونه تلخ نگردد به کوهکن میعیش که شربت لب شیرین به کام پرویزاست سرم غبار هواس سم سمندکسی است که یاد حلقهٔ فتراک او دلویز است دو اسبه می برد از عرصه گاه امیدم اگر غلط نکنم بخت تیره شبدیز است خمار چشم که گرم عتاب شد بیدل که تیغ شعلهٔ ازخویش رفتنم تیزاستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us