څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
به مهر مادرگیتی مکش رنج امید اینجا که خونها می خورد تا شیر می گردد سفید اینجا مقیم نارسائی باش پیش از خاک گردیدن که سعی هردوعالم چون عرق خواهد چکید اینجا محیط از جنبش هر قطره صد توفان جنون دارد شکست رنگ امکان بود اگر یکدل تپید اینجا گداز نیستی از انتظارم برنمی آرد ز خاکستر شدن گل می کند چشم سفید اینجا ز ساز الفت آهنگ عدم در پردة گوشم نوائی می رسدکز بیخودی نتوان شنید اینجا درین محنت سرا آئینهٔ اشک یتیمانم که در بی دست و پائی هم مرا باید دوید اینجا کباب خام سوز آتش حسرت دلی دارم که هرجا بینوائی سوخت دودش سرکشید اینجا نیاز سرکشان حسن آشوبی دگر دارد کمینگاه تغافل شد اگر ابرو خمید اینجا تپشهای نفس ز پردة تحقق می گوید که تا از خود اثر داری نخواهی آرمید اینجا بلندست آنقدرها آشیان عجز ما بیدل که بی سعی شکست بال و پر نتوان رسید اینجاLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us