څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
دل عمرهاست آینه ترتیب داده است ای ناز مشق جلوه که این صفحه ساده است تا دیده سجده ا ی به خیالت ادا کند صد سر به کسوت مژه گردن نهاده است از محو جلوه گر همه تمثال برکشد حیرت مقام جوهر آئینه داده است زحمتکش ستمکدهٔ ناتوانی ام بار جهان چو سایه به دوشم فتاده است در عرصه ای که رخش خرامت جنون کند گل گر سوار رنگ برآید پیاده است ما را خیال آن مژه افسون بیخودی ست از رشته های تاک مگو موج باده است گو تنگ باش دیدهٔ خست نگاه عقل دشت جنون و دامن صحر گشاده است عجز و غرور خلق گر آید به امتحان پرواز های ذره زگردون زیاده است مشق ستم ز طینت ظالم نمی رود زور کمان دمی که نمانده کباده است چون شمع منع سر به هواتازی ات نکرد از پا نشستنی که به پیش ایستاده است نقش جهان نتیجهٔ اندیشه دوئی ست نیرنگ شخص و آینه تمثال زاده است روزی دو از هوس تو هم ای وهم پرفشان عنقا در آشیان مگس بیضه داده است بیدل چوشمع بر خط تسلیم خاک شو ای پر شکسته در قفس آتش فتاده استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us