څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تا حیرت خرام تو سامان دیده است چندین قیامت از مژه ام قد کشیده است این ماو من کزاهل جهان سرکشیده است از انفعال آدم و حوا دمیده است آزادم از توهّم نیرنگ روزگار طاووس این چمن ز خیالم پریده است پرواز نکهت چمن بی نشانی ام ذوق شکست بال به رنگم کشیده است کو منزل و چه امن که درکاروان شوق آسودگی ز آبلهٔ پا رمیده است پیچیده است بیخودی ام دامن جهات یعنی دماغ گردش رنگ رسیده است این انجمن جنونکدهٔ انتظارکیست آئینه تا نفش شمرد دل رمیده است ابروی یار بار تواضع نمی کشد خم در بنای تیغ غرور خمیده است ما و امید درگره بی بضاعتی یک قطره خون دلی که به صدجا چکیده است همچون شرر نیامده از خویش رفته ایم سامان این بهار زگلهای چیده است عشق غیوراگر به ستم ناز می کند دل هم به خون شدن جگری آفریده است بیدل به طبع آبلهٔ پا نهفته ایم لغزیدنی که بر دوجهان خط کشیده استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us