څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


1090

آ

آتونی هروی Atooni
آخندزاده حبیب الله /
آخوند درویزه Akhund
آدینه نیازی Adina
آرزو نیکبین Arezo
آرش بارز Arash
آریا مارسل ARIA
آریانا سعید
آشفته کابلی Ashofta
آشوکا چند Ashoka
آصفی قهستانی Asefi
آغا بیگه Agha
آفاق جلایر هروی Afaaq Jalaayar
آقا بیگم Aqa
آگاهی شبرغانی Agahi
آگهی قاینی Agahi
آگهی هروی Agahi
آگهی خراسانی Agahee
آمنه فدوی Amena
آناهیتا الفت anahita ulfat
آنند بخشی Anand
آه بدخشانی Ah
آهی ابهرهی Ahi
آهی ترشیزی Ahee
آهی هروی Ahee

ا

ابدال بلخی Abdal
ابراهیم /
ابراهیم غزنوی Ibrahim
ابراهیم لودین Ibrahim
ابراهیم امینی هروی Ibrahim Amini
ابراهیم میرزا گورگانی / بدخشی Ibrahim Mirza
ابن حسام هروی Ebn Hessam
ابن سینا بلخی Ibn-e-Sina
ابن عطای کابلی Ebn i Ata
ابن قاضی کابلی Ebn i Qazi
ابن یمین شبرغانی Ebn i Yameen
ابن یمین کوسوی Ibn i Yameen
ابو حاتم مظفر اسفزاری Abu Hatam Mozaffar
ابو حنيفه اسكافى مروزى Abu Anifa
ابو سعيد بوالخير Abu Said
ابو سهل لکشن Abusahl
ابو شكور بلخى Abu Shokoor
ابو عبید جوزجانی Abuobeyd
ابو علی بلخی Abu Ali
ابو مسلم خراسانی Abu Muslim
ابو منصور محمد دقيقی بلخی AbuMasoor Mohammad
ابو منصور موفق هروی Abu Mansur moafaq
ابو نصر فارسی Abu Nasr
ابو نصر مشکان Abu Nasr
ابو نصر فراهی Abu Nasr
ابو یوسف هروی Abu yusuf
ابوالحسن عراقی Abulhasan
ابوالحسن اسفرائینی Abul Hasan
ابوالحسن علی جلابی A
ابوالرشد رشید Aborroshd
ابوالعباس اسفرائینی Abul Abass
ابوالفاروق فقیر احمد غلام حیدر A
ابوالفتح بستی Abol Fath
ابوالفرج سگزی Abolfarj
ابوالفرج مسعود A
ابوالفضل بیهقی Abul Fazl
ابوالفضل محمد بيهقی AbulFazel Mohammad
ابوالفیض محمد سعید /
ابوالقاسم کثیر Abolqasim
ابوالقاسم فردوسی Abolqassem
ابوالقاسم حسن عنصری بلخی Abulqasim
ابوالمجد مجدود سنائی غزنوی AbulMajd Majdood
ابوالمظفر جمحی Abolmozaffar
ابوالمعالی علوی بلخی Abolmali Alawi
ابوالمويد بلخی AbulMohied
ابوبکر حصیری Abobakr
ابوبکر محمود فرزند عمر محمودی /
ابوبکر میرزای گورگانی Abobakr Mirza
ابوریحان محمد بيرونی AbuRaihan Mohammad
ابوسعید گورگانی Abusaid
ابوسعید اوبهی Abusaid
ابوسهل حمدوی Abusahl
ابوسهل زوزنی Abusahl
ابوشعیب هروی Abushoayb
ابوعلی حسن بن محمد /
ابولحارث حرب فرزند محمد /
ابولخیر احمدقلی A
اتایی بلخی Atai
اثیم مجددی Asim
اجمل زهین Ajmal Zahin
اجمل کابلی Ajamal
اجمل امید Ajmal
اجمل امید Ajmal Omid
اجمل امید Ajmal Omid
احسان امان
احسان الله عارف Ehsanullah
احسان الله غروب Ehsanullah
احسان الله جرس Ehsanullah
احقر بدخشانی Ahqar
احمد بن اسماعیل Ahmad
احمد پرویز Ahmad
احمد ولی Ahmad
احمد مرید Ahmad
احمد شام Ahmad
احمد فاني Ahmad
احمد صميم Ahmad
احمد جاوید Ahmad
احمد پروانی Ahmad
احمد طاهر
احمد بن فریغون Ahmad e bin
احمد بن محمد فریغونی Ahmad e bin e Mohamad
احمد تنگی هشنغری Ahmad Tangi
احمد جان خان الکوزایی قندهاری Ahmad Jan Khan Alikozai
احمد خان بارکزایی Ahmad Khan
احمد شاه ازهرفیضیار
احمد شاه ابدالی Ahmad Shah
احمد شاه حسن Ahmad Shah
احمد شاه ازهر Ahmad Shah
احمد صدیق فرزند عبدالعزیز حیرت /
احمد ظاهر Ahmad Zahir
احمد عبدالصمد شیرازی Ahmad Abdul Samad
احمد گل ننگرهاری Ahmad Gul
احمد محمود امپراطور Ahmad Mahmood
احمد ولید اعتمادی Ahmad
احمد یاسین فرخاري Ahmad Yaseen
احمدالله وثيق Ahmadullah
احمدی خراسانی Ahmadi
اختر شوکت Akhtar
اخترمحمد دلسوخته Akhtar Mohamad
اختیار تربتی Ekhtiyar
اختیار الدین شنسبانی Ekhtiyaroddin
ادیب سمنگانی Adeeb
اذنب شبرغانی Aznab
اردلان سرفراز
ارزانی روشانی Arzany
ارزقی هروی Arzaqi
ارسلان جاذب Arsalan
ارسلان شاه غزنوی Arsalan Shah
ارشد برنابادی Arshad
ارشد هروی Arshad
ارغون هروی Arghun
ازهری هروی Azhari
استاد سیف الدین Ustad
استاد اولمیر
استاد صابر
استاد ایوب
استاد رحیم بخش
اسحاق نکیال Issaq
اسد بدیع Asad
اسد سیفی Asad
اسدالله امین Asadullah
اسدالله بشاش Asadullah
اسدالله ولواجی A
اسداله انیل Asadullah
اسفندیار تورانی Esfandiyar
اسلم لونی قندهاری Aslam e Looni
اسماعیل سیاه Esmail
اسماعیل گوزک Esmail
اسمی هروی Esmi
اشرف افغان Ashraf
اشرف غزنوی Ashraf
اشرف خان ختک Ashraf Khan
اشرف خان میرمنشی Ashraf Khan
اصلی کابلی Asli
اصیل یوصفی Asil
اصیل الدین دشتکی هروی Asiluddin
اظهر بدخشانی Azhar
اعجاز هروی Ejaz
افضل هروی Afzal
افضل الدین کرمانی Afzaluddin
افضل خان ختک Afzal Khan
اقبال لاهوری
اکبر رامش
اکبر نیکزاد
اکرم دروازی Akram
اکمل مسرور Akmal
اکمل همدرد Akmal
الجای هروی Aljaye
الطاف حسین
الطاف حسین دوست Altaf Hussain
الفت آهنگ Olfat
الفت کابلی Olfat
الله ویردی خان از خاندان حسن خان /
الهه سرور Elaha
الیاس ایثار Elyas
الیاس شهنا Elias
امامی هروی Emami
امان الله خان Amanullah
امان الله خان محمد زایی Amanullah Khan
امان الله سیلاب ساپی Amanullah Silab
امانی کابلی Amani
امنی هروی Amni
امید پارسا Omid
امیدی هروی Omidi
امیر محمد Amir
امیر ابوالفتح عبدالکریم احمد /
امیر جان صبوری
امیر حسینی هروی Amir Huseini
امیر خسرو دهلوی
امیر خسرو بلخی Amir Khesrow
امیر دوست محمد خان سدوزایی Amir Dost Mohamad Khan
امیر شاهی سبزواری Amir Shahi
امیر محمد اثیر Amir Mohamad
امیرجان صبوری
امیرحمزه بابا Amir Hamza
امیرک احمد Amirak
امین الدین سعیدی Aminuddin
امین الدین سعید افغانی Aminuddin
امینی هروی Amini
اميـنه بیـگم Amina
انسی سواجی Onsi
انسی شاملوی هروی Onsi Shamoloyi
انور بدخشی Anwar
انیسه وهاب Anissa
انیسی شاملو Anisi
انیل یارزاده anil
اوحدالدين انوری ابیوردی Awhaduddin
اهلی شیرازی Ahli
ایاز اویماق Ayaz
ایمای هروی Imaye
ایمل امید Aimal
ایوب شاه درانی Ayub Shah

ب

بابا طاهر عريان
بابا علی شاه مجذوب Baba Ali Sha
بابا مراد خان اندخودی Baba Morad Khan
بابای بلخی Baba
بابه فرید گنجبخش Baba Farid
بارع فضلوی هروی Bareh e Fadlawi
بارق شفیعی Bareq
بازگل بدخشي Baazgol
باقی مجددی Baqi
باقی بالله Baqi
باقی کابلی Baqi
بایزید پورانی Bayazid
بایسنقر میرزا گورگانی Baysonqor Mirza
بایسنقر میرزا ۲ گورکانی Baysonqor Mirza
ببرک احمدی Babrak
ببرک ارغند Babrak
ببرک احساس Babrak
ببو جان Bobo
بخت زمینه Bakht
بدرالدین هروی Badroddin
بدری غزنوی Badri
بدیع بلخی Badi
بدیع الدین ترکوی سیستانی Badioddin
بدیهی سجاوندی Badihi
برخوردار ترکمان Bar Khor daar
برهان بلخی Burhan
برهان مسکین Borhan
برهان هروی Borhan
برهان الدین بلخی Burhanuddin
بسم الله سحر Bismillah
بسمل کابلی Besmel
بشار مرغزی Bashar
بشیر وفا Bashir
بشیر افضلی Bashir
بشیر همدرد Bashir
بشير عاصم Bashir Asim
بشيراحمد بشارت Bashir Ahmad
بصیر امیری Basir
بصیر احمد فضل آمد B
بکتاش جویا Bequeaths
بلال اکبری Bilal
بلتون Beltoon
بنایی هروی Banayi
بوالفتح سیستانی Abolfath
بورجای غزنوی Borja
بها ولد Baha
بها الدین سام بامیانی Baha uddin Sam
بها الدین سام غوری Baha uddin Sam
بها الدین سام یکم غوری Baha uddin Same Yakom
بهاالدين الهام Bahauddin
بهار سعید
بهایی جان Bahayi
بهرام شاه غزنوی Bahram Shah
بهره ی بدخشانی Bahra
بهری B
بهزاد هروی Behzad
بهشتی هروی Beheshti
بهلول خان لودین Bahlul Khan
بیانی کرمانی هروی Byani
بیجه ی منجمه Bija
بیخود هروی Bikhud
بیدلی هروی Bedili
بیرنگ کوهدامنی Berang
بیکسی غزنوی Bekasi

پ

پاینده حسن غزنوی Payenda Hasan
پاییز حنیفی Payiz
پرتو نادری Partow
پروانه پرس Parwana
پرویز آرزو Parvaiz
پرویز ناتـل خانلری
پروین پژواک Parween
پروین محمدیور Parvin
پروین پژوک P
پریسا مرسل Parisa
پژوهان گردانی Pajohan
پهلوان محمد ابوسعید Pahlawan
پیر احمد خوافی Pir Ahmad
پیر محمد کاکر Pir Mohamad
پیرزاد هروی Pirzaad

ت

تابعی هروی Tabei
تاج محمد مهتمم Taj Mohamad
تاج محمد آخوند هروی Taj Mohamad Akhond
تایب دروازی Tayeb
تایب قندهاری Tayeb
ترابی بلخی Torabi
ترانه های خارجی با ترجمه فارسی اصیل(دری) Parsi
تسلیم هروی Tasleem i
تقی Taqi
تقی الدین محمد هروی Taqi Uddeen Mohammad
تمنای کابلی Tamana i
تواب آراش Tawab
تواب آرش
تورنپال بابى Toranpal
توریالی تپښ toryalai
توفیق قندهاری Towfiq
توکل هروی Tawakkol
تهماسب قلی T
تهمینه خانم tahmina
تیمور ماهیار Timor
تیمور شاه درانی Teymor Shah

ث

ثانی هروی Sani
ثریا طرزی Soraya
ثریا واحدی S
ثریا مرزافا Surayo

ج

جان امانی
جانان هوتک Janan
جاوید سمیر Jawid
جاوید شریف
جدید توخی Jadid
جرعت دروازی Jorat
جعفر بایسنقری Jafar
جگـر مـــراد آبادی مـــراد آبادی
جلال الدین جلالی Jalaluddin
جلال الدین محمد بلخی Jalaluddin
جلی خلمی Jali
جلیل شبگیر پولادیان Jalil Shabgeer
جلیل شبگیر J
جمال الدین افغانی Jamaluddin
جمال الدین حسینی Jamaluddin
جمال الدین محمد نصیر /
جمال الدین یوسف J
جمالی خلمی /
جمالی سیفی /
جمشید پروانی Jamshed Parwani
جمشید سخی Jamshid
جنتی هروی /
جنونی قندهاری /
جنیدالله مخدوم /
جواد غازییار

چ

چکاوک بند chakavak

ح

حاجی جمعهٔ بارکزی /
حاجی محمد H
حاجی محمد راحت Haji Mohammad
حاذقه محمد عثمان /
حارث امیر Haris
حافظ شیرازی
حافظ Y
حافظ خان محمد کاکر عبدالرحیم پایفزی کاکر /
حامد نـويد
حامد شکران Hamed
حامد نایاب Hamed
حامد نوید Hamid
حبـیـب الله خـــان Habibullah
حبیب شریف
حبیب قادری Habib
حبیب الله کلکانی /
حبیب الله غوریانی H
حسن خان فرزند حسین خان عبدلوی شاملو /
حسن شاه /
حسین سلجوقی H
حسین فخری H
حسین عبدالعلی H
حسین انوش حسین Hosain
حسین شاه فرزند میرویس خان /
حشمت احسانمند Hashmat
حشمت امید Hashmat
حشمت الله شیریندل
حضرت وهریز H
حفیظ وصال Hafiz
حفیظ الله شریعتی H
حفیظ الله خیال
حفيظ و ديفياني علي حفيظ و ديفياني علي Hafiz & Devyani Ali
حکیم نور
حکیم ابومحامد محمود عمر /
حلیم تنویر Halim
حلیمه دختر خاشهال خان ختک /
حمزه H
حمید ماشوخیل /
حمید سخی زاده hamid
حمید عمریار Hamid
حمید مومند ماشوخیل Hamid Momand
حمیدالله فرزند حمایت الله کشمیری /
حميد الله حميد Hameedullah
حميدالدين بلخی Hamiduddin
حنظلهٔ بادغیسی /
حنظله بادغیسی Hanzala
حوريه عزیزی Hooria
حیات الله بخشی Hayatulla
حیاتی هروی H
حیدر سلیم
حیدر کلوچ /
حيات الله كاكړ Hayatullah
حيدرقلی سردار کابلی Haidar Quli

خ

خادم حسین بیانی Khadem Hussain
خال محمد خسته Khaal Mohammad
خالد کیهان Khaled
خالد احمد حيدري Khalid Ahmad
خالد صدیق چرخی
خالده نیازی Khalida
خالده فروغ K
خالق عزیز Khaliq
خان جان حلیم خان /
خجسته میرزاولی Khujasta
خدیجه ضیائی Khadija
خرما شیرین Khurma
خسرو خسرو Khesraw
خلیل راغب Khalil
خلیل الله پیمان Khalilullah
خلیل الله خلیلی Khalilullah
خليل احمد څارن Khalilullah
خواجه ابن علی K
خواجه رحمت الله اسماعیل K
خواجه عبدالله هبای K
خواجه عمید حسن اسعدی هروی Khawaja Amid Hasan
خواجه محمد رغبت Khwaja Mohamad
خواجه محمد حافظ /
خورشید عطائی Khorshid
خوشبو احمدی‎ Khoshbo
خوشحال سدوزی Khoshal
خوشهال خان خټک Khoshal Khan

څ

ځ

د

داود نظری Dawood
داود وزیری Dawood
داود سرخوش Dawood
داوود پژمان Dawood
درویش حسین غلام علی D
دستگیر پنجشیری Dastgeer
دکهی پریم نگــری
دل آغا سرود
دلیر نزر daler
دنیا غزل Dunya
دواخان مينه پال Dawa Khan
دیان احمدی Dyan
دین محمد سعید احمد D

ذ

ذبیح حکیمی Zabi
ذبیح هدایت Zabih
ذبیح الله رضایی بسمل Zabiullah Rizayi

ر

رابعه بلخی Rabeha
رابعه اثیر Rabea
رابعه اثیر Rabeha
راحله المسوا Rohila
راحیل یوسفزی Rahel
رازق فانی
راشد آریا Rashed
رامین عطش Ramin
رامین شریف
رامين فضلي Ramin
ربیع الله بهزاد Rabiullah
رتن چند کپور قندهاری Ratan Chand
رجا راهش Reja
رحمان بابا Rahman
رحیم غفاری
رحیم معینی
رحیم جهانی
رحیم مهریار
رخشان بیـگم Rokshan
رخشانه اچکزې
رسا روزماری Rasa
رشاد ظاهر
رشیدالدین وطواط Rashiduddin
رضا حیدری شاه بیدک Reza Haidary
رضوان قل تمنا Radwan Qul
رفعت فرزند سید محمد داود /
رقیه ابوبکر Roqia
رقیه حبیب R
رمشا شفا Ramsha
روح الله ساقييار Ruhullah
روح الله عصمتی عصمتی Rullah
روغ فرخزاد
رویا دوست Roya
رهی جهانی Rahe
ریحانه نیازی Raihana

ړ

ز

زبیده Zubaida
زرغونه عبیدی Z
زلمی باباکوهی Zalmay
زلیخا زلیخا Zulaykha
زمان ستانیزی Zaman
زهره یوسف داؤد Zohra
زهره جویا Zohreh
زیگر صافی Zigar
زین الدین محمود Z
زینوره پولاد Zainoora

ژ

ژینوس Jenos

ږ

س

ساحل غفاری Sahil
سارا رسولی Sara
ساناز زارع ثانی
ستوده Soutouda
سحر Sahar
سخی راهی Sakhi
سراج پوپل Saraj
سراج الدین سعید Sarajualddin
سردار محمد شكېب Sardar Mohamad
سردار محمد حسن خان امضا Sardar Mohamad Hasan Khan
سرور انوری Sarwar
سرور آذرخش Sarwar
سرور S
سطان محمد محمد حسین بهشتی /
سطان محمد محسن S
سعادت ملوک تابش S'adat Malook
سعدالله سعيد Sadullah
سعدالله ساپی Sadulla
سعدی شیرازی
سعید افغانی Said
سکندر لودین Sikandar
سلطان ابولغازی حسین بایقرا فرزند غیاث الدین منصور /
سلطان بایزید دوری S
سلما جهانی
سلیم سیفی Salim
سلیمان دیدار شفیعی soleyman didar
سمیرا ناصری Sameera
سمیع الدین افغاني Sameuddin
سونا رام بهسين Sunahram
سهیلا ځلاند Sohaila
سید کمال Said
سید عمر
سید احمد بینا Sayed Ahmad
سید احمد سید اشرف S
سید اشرف الدین ابو محمد حسن فرزند محمد حسینی غزنوای /
سید جمال الدین سجادی said jamaludin
سید حسن غزنوی Said Hassan
سید حسین ابوطالب Sayed Hussein
سید حسین علی اکبر S
سید حیدر علوی نژاد S
سید رفعت حُسینی seyed rafat
سید عسکر موسوی Sayed Askar
سید علی میرزا حسینی S
سید علی سید نبی S
سید کاظم بلبل Sayed Kazim
سید کاظم محمود S
سید کاظم S
سید محمد اسماعیل بلخی Sayed Mohamad
سید محمد عثمان محمد S
سید محمد یعقوب هاشمی S
سید محمدداؤد حسینی Said Dawood
سید میرزا حسین بلخی Sayed Mirza Hussain
سید نادر احمدی Said Nadir
سید نادرشاه میر Said Nadir Shah
سیدا ګل saida
سیداحمد ادیب پیشاوری Said Ahmad
سیر ولیزاده Seyar
سیما بینا Sima
سیما ترانه Sima
سیمین بهبانی
سيتا قاسمي Seeta
سيد عبدالله سعيدي Saed Abdullah

ش

شــاهد کبیر
شا بی بی Shah Bibi
شاه محمد Sha Mohamad
شاه پری نغمه
شاه عبدالله یمگی S
شاه نیاز Shah Niyaz
شاه ولی ولی
شایق جمال Shaeiq
شبانه مهریار Shabana
شبنم ثریا Shabnam
شریف غزل SHARIF
شريف الله شرافت Sharifullah
شفیق شامل Shafiq
شفیق مرید
شفیقه قاضی زاده Shafiqa
شکرالله وحیدی Shokullah
شکریه عرفانی S
شکیب مصدق Shekib
شکیب همدرد Shekib
شکیب سوزان Shakib
شکیلا ناز Shakila
شکیلا عزیززاده S
شمامه Shamama
شمس الدین مسرور
شوقی S
شهر یار
شهزاد عدیل Shahzad
شهلا زلاند Shahla
شیر احمد نصری فرزند نصرالله خان /
شیرشاه ماهیار Shershah

ښ

ص

صائب تبریزی
صابر شیرزوی Saber
صادق سرمد
صالحه وهاب واصل Saleha
صبا رسا
صبهی O
صدرالدین Sadriddin
صدیق یعقوب Sediq
صدیق شباب
صدیق الله رشتین Siddiqullah
صديق الله مين Sedeequllah
صفرعلی امنی S
صفیه نوری safia
صنم عنبرین

ض

ضیا نجرابی Zia
ضیاالدین مودود احمد عصمی Z
ضیاگل سلطانی Z
ضياء قاری‌زاده Zia

ط

طاهر شوقی Taher
طاهر شباب
طاهر بن علی ثقه الملک Tahir ben Ali
طبیب اصفهانی

ظ

ظاهر باختری Zahir
ظاهر هویدا
ظفر شامل Zafar
ظهیرالدین محمد بابر میرزا مغل Zahiruddin Muhammad Babur Mirza

ع

عارف جعفری Aref
عالم شهروان aalem
عالم افتخار Alem
عالیه انصاری انصاری Halia
عبـدالرحمان خـــان Abdul Rahman
عباس جعفری A
عبد الرحمن محمودی Abdurahman
عبدالاحد تارشی Abdul Ahad
عبدالاحد جاوید Abdul Ahad
عبدالاحد سحر ABDULAHAD
عبدالاحمد محمديار Abdul Ahmad
عبدالباري حيرت Abdul Bari
عبدالباقی حافظ فقیر محمد /
عبدالبصير عبرت Abdul Basir
عبدالجبار ترنګ Abdul Jabar
عبدالجبار باذل Abdul Jabbar
عبدالجلیل ځلاند Abdul Jalil
عبدالجواد هروی /
عبدالحادی پریشان Abdul Hadi
عبدالحد بی ریا Abduhad
عبدالحسین A
عبدالحق بیتاب Abdul Haq
عبدالحق A
عبدالحلیم فرزند نیازقل /
عبدالحمید بابا Abdul Hameed
عبدالحمید آگه Abdul Hameed
عبدالحمید اسیر Abdul Hameed
عبدالحميد ارغنداوى Abdul Hameed
عبدالحی وفا
عبدالحی آرین پور Abdulhay
عبدالخالق صادق Abdul Khaliq
عبدالخالق اخلاص Abdul Khaliq
عبدالرئوف بینوا Abdul Raouf
عبدالرحمان پژواک Abdul Rahman
عبدالرحیم چاه آبی Abdul Rahim
عبدالرحیم ساربان
عبدالرزاق حصین A
عبدالرسول آرزو Abdurasool
عبدالرسول محمد عیسی A
عبدالستار كمين Abdul Sattar
عبدالسلام آثم Abdul Salam
عبدالسمیع غلام نبی مدهوش غزنوی /
عبدالسمیع حامد A
عبدالصمد جاهد Abdul Samad
عبدالصمد حاجی آصف خیاط A
عبدالطیف آریان Abdullatif
عبدالعزیز فرزند محمد سلیمان /
عبدالعلی مستغنی Abdulali
عبدالغفور آرزو Abdul Ghafoor
عبدالغفور پویای فاریابی Abdul Ghafoor
عبدالغفور برشنا Abdul Ghafor
عبدالغنی قل آتی A
عبدالفهیم قسیم A
عبدالقادر بیدل Abdul Qader
عبدالقادر مرادی Abdulqadir
عبدالقدوس عبدالمومن A
عبدالقدیر پورغنی Abdul Qadeer
عبدالقديم پتيال Abdul Qadeem
عبدالقهار عاصی Abdul Qahaar
عبدالقیوم بشرا A
عبدالقيوم مينه وال Abdulqayom
عبدالکریم احراری Abdul Karim
عبدالکریم اسماعیل زاده Abdul Karim
عبدالكريم حاجي Abdul Karim
عبدالله نوابی Abdullah
عبدالله مقری Abdullah
عبدالله خيال Abdullah
عبدالله هنرمل Abdullah
عبدالله بختانی Abdullah
عبدالله آرزو Abdullah
عبدالله آروین Abdullah
عبدالله احرار Abdullah
عبدالله سعید Abdullah
عبدالمجید خوشدل A
عبدالمجید عبدالکریم A
عبدالمجيد بابى Abdul Majid
عبدالنافع صميميار Abdul Nafe
عبدالواب مددی
عبدالواحد بهره Abdul Wahid
عبدالواحد نظری Abdul Wahid
عبدالواسع فرزند حبیب الله /
عبدالواسع هڅيال Abdul Waseh
عبدالوکيل نورستانی Abdul Wakil Khan
عبدالولي زاهد Abdul Wali
عبدالولي حلميار Abdul Wali
عبدالومن میرزا غلام دستگیر /
عبدالهادی ایوبی Abdul Hadi
عبدالهادی داوی Abdul Hadi
عبید جوینده Obaid
عبیدالله کندهاری obaidullah
عزت الله اميد Ezatullah
عزت الله پېژاند Ezatullah
عزیز غزنوی Aziz
عزیز علیزاده
عزیز آسودهً طهماس Aziz
عزیز احمد پنهان Aziz Ahmad
عزیزالدین پوپلزایی A
عزیزالله Azizullah
عضدالدوله یوسف A
عطا محمد باز محمد A
علی اعتمادی
علی ساقی Ali i
علی تجویدی Ali
علی نجفی Ali
علی حسن علی A
علی کرمانی A
علی اصغر بشیر Ali Asghar
علی سکندر جگرمراد آبادی
علی شاه احمد قندهاری Ali Sha Ahmad
علی نقی A
علی یوسف پیام Ali Yusuf
عماد خراسانی
عمر کابلی O
عمر شریف Omar
عمر دلسوز Omar
عمر شکیب Omar
عمید محمد یمینی A
عنایت بارک Enayet
عنایت الله شهرانی E
عوض علی حیدر E

غ

غزال عنایت Ghezal
غزل سادات
غلام احمد خان اعتمادی Ghulam Ahmad Khan
غلام بلوچ لعلزاد Ghulam Baloch
غلام جیلانی اعظمی Ghulam Jilani
غلام حبیب نوایی Ghulam Habib
غلام حسین /
غلام حسين Ghulam Hossain
غلام حیدر فرزند ملا شفیع الله پنجشیری /
غلام حیدر یقین G
غلام حیدر اسیر هروی Ghulam Haidar
غلام دستگیر شیدا
غلام علی امید Qhulam Ali
غلام محمد اورمر Ghulam Mohamad
غلام نبی باهر Ghulam Nabi
غلام نبی G
غلام نبی عشقری Sufi Ghulam Nabi

ف

فائقهٔ آتشین fahea
فائقه جواد /
فاطمه عبدی fatema
فتانه حسن زاده Fatana
فرخ احمدی Farukh
فردین فاخر Fardin
فردین فریاد fardin
فرزانه ناز Farzana
فرزانه نوابی Farzana
فرزانه خورشید Farzana
فرشته سما
فروغ فرخزاد Forough
فروغ فرخزاد فروغ فرخزاد
فرهاد فرهادی
فرهاد شمس Farhad
فرهاد غفور Farhad
فرهاد دریا
فرید سخی Farid
فرید صمیم Farid
فریدون توللی
فریده ترانه Farida
فریده خانم Farida
فریده مهوش
فضل احمد زکریا نینواز Fazel Ahmad
فقیر احمد عزیزی F
فقیر جمیل بیگ شاهباز خان /
فقير محمد ننگیالۍ Faqir Mohammad
فواد رامز
فوزیه محمد شفیع F
فیاض حمید
فیاضخان خیشکي Fayaz Khan
فیروزه Feruza
فیروﺯه حمیدی Feruza
فیض قادری Faiz
فیض کاریزی Faiz
فیض محمد هزاره F

ق

قادر اشپاری Qader
قاسم بهروز
قدرت الله حليم Qudratullah
قدیر حبیب /
قدیم Qadeem
قدیم استاد QADEEM
قمر گل Qamar
قمرالدین اکسیری Qamarualdin
قنبر علی تابش Qanbar Ali
قندی آغا Qandi
قیس الفت Qais

ک

کاظم یزدانی K
کامران جویا Kamran
کامله حبیب /
کبیر هویدا Kabir
کرن خان Karan
کریمه Kareema
کمال نصیر دوست Kamal

ګ

ګل زمان Gul
ګل پاچا الفت Gul Pacha
ګلالى زهير Golalay
ګلنار بیګم gulnar
ګودر ځاځی Goodar

گ

گروه ماه بانو ماه بانو mah
گل زمان
گل پاڼه Gul
گل پاچا الفت Gul Pacha
گلرو تبرآوا Gulru

ل

لطیف ناظمی
لطیف ننگرهاری Latif
لطیف پدرام Latif
لطیفه کبیرسراج Latifa
لطیفه عزیزی Latifa
لعل محمد Lal Mohammad
لیلا فروهر Leila

م

مُويد ثابتی
مارتین محمد Martin
مامون مامون Mamoon
ماهره طاهری Mahera
متین حمیدی matin
متین عثمانی Matin
مجروح ســلطانپوری
مجیب حبیبی mujeeb
محب بارش Moheb
محبوب الله محبوب Mahboobullah
محمد اكبر Mohamad
محمد دروازی M
محمد نور Mohamad
محمد جامی Mohammad
محمد جامی Mohammad
محمد محمد M
محمد آصف فکرت Mohammad Asef
محمد آصف سلطانزاده M
محمد ابراهیم /
محمد ابراهیم M
محمد ابراهيم مشرقي Mohamad Ibrahim
محمد اسحاق الکو Mohammad Eshaq
محمد اسماعیل یون Mohammad Ismael
محمد اعظم خان ایازی Mohamad Azam Khan
محمد الله افضلی Mohamadullah
محمد امان M
محمد امین والی M
محمد امین ترابی Mohammad Ameen
محمد بشیر محمد صادق M
محمد تراغای خان الغ بیگ Mohamad Torghay Khan
محمد جان فنا Mohammad jan
محمد حسن M
محمد حسن احمدی Mohamad Hasan
محمد حسین ارمان
محمد حسین سراهنگ Mohammad Hussain
محمد حسین آثم Mohamad Hussein
محمد حسین بهروز Mohamad Hussain
محمد حسین محمدی M
محمد حلیم تنویر Mohammad Haleem
محمد خواجه آصفی هروی Mohamad Khawaja
محمد داود فرزند سید محمدابراهیم /
محمد رحیم غمزده
محمد رحیم الهام Mohamad Rahim
محمد رفیق کابلی M
محمد سرور حُسنيار Mohamad Sawar
محمد سعید سعیدی Mohammad Sayed
محمد سمیع سراج
محمد صادق فطرت Sadiq
محمد صدیق آخوندزاده Muhammad Seddiq
محمد طارق بزگر Mohammad Tariq
محمد طاهر داعی Muhammad Taher
محمد عارف پژمان Mohamad Arif
محمد عثمان پریشان Mohamad Osman
محمد عثمان پشتون Mohamad Osman
محمد علی نجیبی Muhamad Ali
محمد فضیل M
محمد قاسم M
محمد قاسم افغان Qasem
محمد قسیم اخگر Mohamad Qaseem
محمد کریم نزیهی Muhamad Kareem
محمد کریم نزیهی Muhamad Kareem
محمد گل خان مومند Muhammad Gul Khan
محمد لطیف جلالی Mohammad Latif
محمد معصوم هوتك Mohamad Masoom
محمد موسی همت M
محمد مهدی بشیر Mohamad Mehdi
محمد ناصر طهوری Mohammad Nasser
محمد ناصر نصرت
محمد نبی ساقی Mohammad Nabi
محمد نبی M
محمد نسیم اسیر Mohamad Naseem
محمد نسيم اسير
محمد نورالدین جامی Mohammad Nouroddin
محمد هاشم M
محمد هاشم عاکفی M
محمد یحیای کابلی M
محمد یعقوب قاسمی
محمد یوسف درانی M
محمد یوسف آئینه Muhamad Yusuf
محمد یوسف محمد اسحاق کلاهدوز M
محمد یوسف بیگ M
محمد یوسف خان M
محمد یونس عزیز Mohammad Yonus
محمد یونس M
محمدظاهر رشيد افغان Mohamad Zahir
محمود طرزی Mahmud
محمود جعفری Mahmood
محمود وراق هروی Mahmud
محی الدین انیس Mohayuddin
محی الدین غلام نقشبند M
مختار مجید Mukhtar
مخدوم حامد خاجه دروازی M
مخفی Makhfi
مدینه سیدزاده Madina