څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


احمد شام

Ahmad Sham

احمد شام

رده بندی ( موسیقی )

لقب یا تخلص : Other Names :
احمد شام
Ahmad Sham
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
☼ بحثی بر نوشتار شعر
☼ تحریف اشعار کلام الغیب خواجه حافظ
☼ پیشه ی مداحی

Last Update: September 20, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us