څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
Montréal, August 16, 2017 کابل, پنج‌شنبه، ۲۶ اسد ۱۳۹۶ ۰۰:۲۳
facebook


شیوۀ نگارش (ی) های پسوندي


مختوم به : مضاف موصوف منسوب نکره
صامت غلام من غلام سیاه غلامي و برده گي غلامې از غلامان
مصوت (الف) صداې کودک صداې گیرا بد صدائي صداې از نیستان
مصوت (همزه) املائ شاگرد املائ خوب غلطي املائي املائې از کتاب
مصوت (و) مجهول سبوی من سبوی زیبا بی سبوئي سبوئې از سبوها
مصوت (ۇ) معرۇف بازۇی رستم بازۇی توانا سخت بازۇئي بازۇئې از بازۇان
مصوت (ه) ملفۇظ کوه آسمائي کوه بلند بز کوهي کوهې از کوهان
مصوت (ه) غیرملفۇظ خانۀ شما خانۀ سرخ بې خانه گي خانه ئې در کوچه
مصوت (ې) مجهۇل -- -- -- --
مصوت (ي) معرۇف کشتي نوح کشتي بزرگ بې کشتي گي کشتي ئي در بحر
نیمه مصوتهای (ی٬ و) مانند صامت مانند صامت مانند صامت مانند صامت


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us