څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
Montréal, July 26, 2017 کابل, پنج‌شنبه، ۵ اسد ۱۳۹۶ ۰۰:۵۷
facebook

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history


Year
سال
Event
رویداد
Researcher
محقق
-120000 BCE
درۀ کور یا بابا درویش یک پناهگ...  ادامه
The cave called Darra-i-Kur is...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-100000 BCE
در اثر ردیابی در آبهای شور یک ...  ادامه
Lower Palaeolithic tools made ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-50000 BCE
باستانشناسان در مناطق آق کپرک ...  ادامه
Archaeologists have identified...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-4500 BCE
گفته میشود که درین عصر٬ فلز بر...  ادامه
It has been indicated the Bron...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-3000 BCE
شهرنشینی و تجارت٬ ارتباط و روا...  ادامه
Urbanization and trade grows, ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-3000 BCE
تاریخ شهرنشینی در افغانستان٬ ا...  ادامه
First true urban centers rise ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-2000 BCE
شواهد زیست انسانی در عصر فلز٬ ...  ادامه
Evidence of early nomadic iron...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-2000 BCE
آریایی ها از شمال افغانستان به...  ادامه
Aryans move from northern Afgh...  MORE
Hasib Fazel | حسیب الله فضل
-522 BCE
مناطق غرب افغانستان زیر سلطهٔ ...  ادامه
Darius I rules western territo...  MORE
Hasib Fazel | حسیب الله فضل
-330 BCE
اسکندر در بلخ / باختر٬ که یکی ...  ادامه
Alexander the Great rules Bact...  MORE
Hasib Fazel | حسیب الله فضل
64 CE
کوشانی ها شهر تاکسیلا (پشاور) ...  ادامه
The Kushans sack the city of T...  MORE
Zainab Nikbin | زینب نیک بین
571 CE
حضرت محمد٬ پیامبر اسلام در مکه...  ادامه
The prophet Mohammad is born a...  MORE
Zainab Nikbin | زینب نیک بین
962 CE
الپتگین تمدن غزنوی را در شهر غ...  ادامه
Alip Tigin founded the Ghaznav...  MORE
Mohammad Ali Abdali | داکتر محمد علی ابدالی
1709 CE
میرویس خان هوتک٬ با سرنگون کرد...  ادامه
Mirwais Hotak, regained the in...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1709 CE
دولت فارس دو لشکر بزرگ برای اش...  ادامه
The Persian government sent tw...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1713 CE
دولت فارس دو لشکر بزرگ برای اش...  ادامه
The Persian government sent tw...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1715 CE
میرویس خان هوتک به مرگ طبیعی م...  ادامه
Mirwais Khan Hotak died of a n...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1801 CE
شاه محمود سدوزی برادر خود شاه ...  ادامه
Shah Mahmoud Sadozai captured ...  MORE
Mohammad Ali Abdali | داکتر محمد علی ابدالی
1803 CE
شاه شجاع سدوزی خود را پادشاه م...  ادامه
Shah Shuja Sadozai , declares ...  MORE
Mohammad Ali Abdali | داکتر محمد علی ابدالی
1809 CE
معاهده سه فقره‌ئی دوستی بین شا...  ادامه
The three sections friendship ...  MORE
Mohammad Ali Abdali | داکتر محمد علی ابدالی
1928 CE
پایان مسافرت بزرگ شاه امان الل...  ادامه
End of Europe tour of Amir Ama...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1987 CE
داکتر نجیب الله٬ برای سه هفته ...  ادامه
Dr. Najibullah's stats hi...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us