څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history


Year
سال
Event
رویداد
Researcher
محقق
-120000 BCE
درۀ کور یا بابا درویش یک پناهگ...  ادامه
The cave called Darra-i-Kur is...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-100000 BCE
در اثر ردیابی در آبهای شور یک ...  ادامه
Lower Palaeolithic tools made ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-50000 BCE
باستانشناسان در مناطق آق کپرک ...  ادامه
Archaeologists have identified...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-4500 BCE
گفته میشود که درین عصر٬ فلز بر...  ادامه
It has been indicated the Bron...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-3000 BCE
شهرنشینی و تجارت٬ ارتباط و روا...  ادامه
Urbanization and trade grows, ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-3000 BCE
تاریخ شهرنشینی در افغانستان٬ ا...  ادامه
First true urban centers rise ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-2000 BCE
شواهد زیست انسانی در عصر فلز٬ ...  ادامه
Evidence of early nomadic iron...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-2000 BCE
آریایی ها از شمال افغانستان به...  ادامه
Aryans move from northern Afgh...  MORE
Hasib Fazel | حسیب الله فضل
-522 BCE
مناطق غرب افغانستان زیر سلطهٔ ...  ادامه
Darius I rules western territo...  MORE
Hasib Fazel | حسیب الله فضل
-330 BCE
اسکندر در بلخ / باختر٬ که یکی ...  ادامه
Alexander the Great rules Bact...  MORE
Hasib Fazel | حسیب الله فضل
64 CE
کوشانی ها شهر تاکسیلا (پشاور) ...  ادامه
The Kushans sack the city of T...  MORE
Zainab Nikbin | زینب نیک بین
571 CE
حضرت محمد٬ پیامبر اسلام در مکه...  ادامه
The prophet Mohammad is born a...  MORE
Zainab Nikbin | زینب نیک بین
962 CE
الپتگین تمدن غزنوی را در شهر غ...  ادامه
Alip Tigin founded the Ghaznav...  MORE
Mohammad Ali Abdali | داکتر محمد علی ابدالی
1709 CE
میرویس خان هوتک٬ با سرنگون کرد...  ادامه
Mirwais Hotak, regained the in...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1709 CE
دولت فارس دو لشکر بزرگ برای اش...  ادامه
The Persian government sent tw...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1713 CE
دولت فارس دو لشکر بزرگ برای اش...  ادامه
The Persian government sent tw...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1715 CE
میرویس خان هوتک به مرگ طبیعی م...  ادامه
Mirwais Khan Hotak died of a n...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1801 CE
شاه محمود سدوزی برادر خود شاه ...  ادامه
Shah Mahmoud Sadozai captured ...  MORE
Mohammad Ali Abdali | داکتر محمد علی ابدالی
1803 CE
شاه شجاع سدوزی خود را پادشاه م...  ادامه
Shah Shuja Sadozai , declares ...  MORE
Mohammad Ali Abdali | داکتر محمد علی ابدالی
1809 CE
معاهده سه فقره‌ئی دوستی بین شا...  ادامه
The three sections friendship ...  MORE
Mohammad Ali Abdali | داکتر محمد علی ابدالی
1928 CE
پایان مسافرت بزرگ شاه امان الل...  ادامه
End of Europe tour of Amir Ama...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1987 CE
داکتر نجیب الله٬ برای سه هفته ...  ادامه
Dr. Najibullah's stats hi...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us