خاطرات کابل - 3

2017-03-10 06:25:54.0

خاطرات کابل - 2

2017-03-10 06:25:30.0

خاطرات کابل - 1

2017-03-10 06:25:04.0

مراسم انتخاب دختر شایسته ی سال / افغانستان 1990

2017-03-10 06:21:29.0

مراسم انتخاب دختر شایسته ی سال / افغانستان ۱۳۶۸- قسمت دوم

2017-03-10 06:18:20.0